35 C
Kotor

Slušaj online radio

Božićna poslanica Kotorskog biskupa mons. Ilije Janjića

Biskup mons.Ilija Janjić
Biskup mons.Ilija Janjić – foto Boka News

Ne­ka nas no­vo­ro­đe­ni Isus vo­di pra­vim pu­tem, ne sa­mo kroz idu­ću 2017. go­di­nu, ne­go či­ta­vog ži­vo­ta, po­ru­čio je u Bo­žić­noj po­sla­ni­ci Ko­tor­ski bi­skup mons. Ili­ja Ja­njić.

On je po­ru­čio da je Hri­sto­vo ro­đe­nje do­ga­đaj oče­ki­van od sa­mo­ga pa­da pr­vo­ga čo­vje­ka.

Biskup Ja­njić je po­ru­čio da je oči­to da se pre­po­zna­va­nje ili ne­pre­po­zna­va­nje Bo­ga na­sta­vlja kroz sva sto­lje­ća, do da­na da­na­šnjeg.

„Jer On ne do­đe na ovaj svi­jet s ma­čem da si­lom vo­ju­je za svog ne­be­skog Oca, ne­go se Isus ne­u­mor­no nu­di da ga pre­ko nje­go­ve do­bro­te pre­po­zna­ju. Ka­da bi se da­ljin­ski mo­glo pro­dri­je­ti u nu­tri­nu da­na­šnjeg čo­vje­ka, a ima nas oko se­dam mi­li­jar­di, ne znam ko­li­ko bi se na­šlo onih ko­ji ga svo­jim du­hov­nim oči­ma pre­po­zna­še i ko­ji Bo­ga svo­jim ži­vo­tom pri­hva­ti­še, te se ovom go­di­šnjem ob­na­vlja­nju sla­vlje­nja nje­go­va ro­đen­da­na istin­ski ra­du­ju i ko­ji mu po­nov­no obe­ća­va­ju: Hva­la ti, Isu­se, da si uzeo mo­ju ljud­sku na­rav, da si po­stao moj ži­vot, da si mi dao smi­sao ži­vo­ta. Hva­la ti što se uz Tvo­ju po­moć ni­sam uvu­kao u mre­žu ovo­ga svi­je­ta.

Jaslice
Jaslice

U pro­gla­su za go­di­nu sa­kra­men­ta sv. is­po­vi­je­di na­gla­sio sam mre­žu Ba­bi­lo­na svi­je­ta, ko­ja je stal­no pri­sut­na me­đu na­ma i oni ko­ji u tu mre­žu za­lu­ta­še bes­po­moć­ni su, kao da ni­su ni svje­sni da su za­ve­de­ni od ne­pri­ja­te­lja Bož­jeg ko­ji je po­stao i moj ži­vot­ni ne­pri­ja­telj. Mno­gi od njih če­znu za svi­je­tlom i tra­že na­čin da se oslo­bo­de na­ve­za­no­sti u ko­je su sa­mi upa­li. Tra­že Bo­ga.

Sto­ga je po­treb­no okre­nu­ti se Be­tle­he­mu, ka No­vo­ro­đe­no­me, Bo­gu-čo­vje­ku, ko­ji nas je­di­ni mo­že oslo­bo­di­ti zlo­be ovog svi­je­ta. Ne­ka za­ve­de­ni osje­te da Isus ni­je do­šao upro­pa­sti­ti nas ne­go spa­si­ti nas“ – po­ru­čio je ko­tor­ski bi­skup mon­s. Ilija Ja­njić u Bo­žić­noj po­sla­ni­ci.

Najčitanije