30 C
Kotor

Slušaj online radio

Izrađen Plan zaštite i spasavanja od požara posebnog rezervata prirode „Tivatska Solila“

Solila

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je tokom 2020. godine izradilo Plan zaštite i spasavanja od požara posebnog rezervata prirode „Tivatska Solila” uz saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova Direktorata za vanredne situacije Vlade Crne Gore.

Plan je izrađen shodno odredbama Zakona o zaštiti prirod, kao i na osnovu opštinskog Plana zaštite i spasavanja od požara na teritoriji opštine Tivat.

U okviru analize mogućnosti nastajanja i širenja požara u posebnom rezervatu prirode „Tivatska solila“, uočena je mogućnost brzog širenja požara, nestajanje izvora hrane i staništa za ptice i druge životinje, kao i velika količina produkata sagorjevanja. S obzirom da je cijelo područje rezervata prekriveno niskom vegetacijom postoji veliki rizik od požara, međutim dobra strana su prirodne prepreke koje predstavljaju kontrolnu i sigurnu liniju zaštite od požara.

Ovim Planom je data dinamika realizacije aktivnosti i objezbjeđivanje sredstava za zaštitu i spasavanje od požara i izrađen je Priručnik za obuku radnika Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom iz zaštite i spasavanja, te predloženo formiranje tima za evakuaciju, tima za gašenje požara i tima za sanaciju.

Takođe, Planom je predviđeno postavljanje tri nadzemna hidranta u okviru rezervata i
izgradnja protivpožarnog koridora, a koje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom
planira da realizuje tokom 2021. godine.

Izrada i primjena Plana zaštite i spasavanja od požara za rezervat prirode Solila, neophodna je radi postizanja očuvanja rijetkih, prorijeđenih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta, prevashodno ornitofaune i biljnih zajednica koje žive u ovom rezervatu.

Najčitanije