18.4 C
Kotor

Slušaj online radio

Izrekli skoro 200.000 eura kazni

Tivat foto Opština Tivat

Inspektori i komunalni policajci novouspostvaljenog Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor Opštine Tivat (SIKN) koji je po zamisli aktuelne gradske NP-BF-GB gradske uprave, objedinio poslove nekadašnje samostalne Komunalne policije, odnosno Direkcije za inspekcijske poslove, tokom prošle godne – prve kompletne u radu povog Sekratarijata, izdali su ukupno 1.938 prekršajnih naloga i izrekli ukupno čak 198.590 eura novčanih kazni.

Po tome je ovaj sekretarijat kojim rukovodi Jelena Šćekić pokazao mnogo veću efikasnost i ukupne bolje finansijske efekte za lokalnu upravu nego prethodne dvije nezavisne Komunalna inspekcija, osnosno Komunalne policija koje su za vrijeme bivše tivatske DPS-SD-HGI vlasti vodili Jovica Stojković i Novak Leković. SIKN pored Šćekićeve kao rukovodioca organa, ima još 12 zaposlenih izvršilaca.

Građani su tokom prošle godine Inspekciji SIKN-a podnijeli ukupno 261 pisanu i 74 usmenih prijava. Komunalni inspektori su sačinili 76 službenih zabilješki i vodili 355 upravnih postupaka od čega je do kraja pročple godine okončano njih 325, a 30 postupaka je prenešeno u 2022. Na akte inspekcije je lani bilo ukupno pet žalbi koje su sve odbijene u drugostepenom postupku i potvršena su prvobitna rješenja inspekcije. Komunalni inspektori su tokom prošle godine izrekli ukupno 146 prekršajnih naloga u vrijednosti od 50.424 eura.

Sektor Komiunalne policije SIKN-a je lani dobio 404 pisane, odnosno 481 usmenu i prijavu preko telefona. Tivatski komualni policajci su lani sačinili ukuono 632 zapisnika i 1.214 službenih zabilješki, pisanim putem izdali 149 naređenja, a usmeno još 1.152 naređenja. Učiniocima prekršaja izdata su ukupno 1.792 prekršajna naloga u ukupnoj vrijednosti novčanih kazni od 130.156 eura.

U SIKN-u posebno podvlače da im u radu jako puno koristi tzv.Sistem 48 koji je Opština uvela prije par godina i koji građanima omogućava da brzo i lako nadležnim lokalnim službama prijave razne probleme ili nepravilnosti u gradu. Preko ovbe platfrome SIKN-u su lani pristižgle 452 prijave od čega se 90 odnosilo na probleme buke, 52 prijave bile su zbog izvođenja građevinskih radova, a zbžog remećenje kučpnog reda i problema održavanja stambenih zgrada stigle su 92 prijave. Na nepropisno parkliranje odnosilo se 176 prijava, a 40 ih je bilo zbog rupa i drugih oštečenja na putevima i ulicama. Sve ove prijave koje su poslate preko Sistema 48 uspješno su okončane u za to zadatom roku.

Po nalogu inspektora SIKN, lani je uklonjeno ukupno dvadeset privremenih i šest pomoćnih objekata, a jedan od većih problema sa kojima se ovaj opštinski organ suočio tokom 2021. je odlaganje komukanog i drugog otpada na površinam koje za to nisu predviđene, bilo da su u pitanju javne, ili pak privatne površine. Stim u vezi inspektori su protiov jednog pravnog lica i jednog odgovornog lica u pravnom licu, Sudu za prekršaje podnijeli prijavu i izrekli osam prekršajnih naloga u ukuonom iznosu od 4.350 eura. Komunalni policajci su istovremeno, po istom osnovu izdali 21 prekršajni nalog u ukupnoj vrijednosti novačnih kazni od 14.900 eura.

Komunalna policija Tivat

VIŠE REDA NA GRADSKIM ULICAMA

Komunalna poliocija Tivta je po osnov u Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, zbog nepropisnog parkiranja, lani izdala ukupno čak 1.447 prekršajnih naloga u visini od 86.820 eura novčanih kazni. U saradnji sa preduzećem „Parking servis“ Tivat koje raspolaže sa specijalnim vozulom „pauk“, Kominalna policija je izdala ukupno 640 naređena za premještanje nepravilno parkiranih automobila.

AŽURNO NASTAVILI  I U PRVOM KVARTALU OVE GODINE

Za period od prva tri mjeseca ove godine inspektori i komunalni policajci SIKN-a su izrekli ukupno 488 prekršajnih naloga u iznosu od 30.430 eura. Od toga je do sada naplaćeno 10.120 eura novčanih kazni.

Najviše prekršajnih naloga bilo je iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima – njih 376 u iznosu od 22.5609 eura novčanih kazni. Specijalnim vozilom „pauk“ odnešeno je 160 nepravilno parkiranih automobila a bila su i 53 pokušaja intervencije „pauka“ koji su obustavljeni kada se na licu mjesta pojavio vlasnik nepravilno parkiranog vozila kojem je tom prilikom uručen kazneni nalog.

U prvom kvartalu je bilo i 118 prekršajnih naloga iz oblasti komunalnog reda, jedan nalog iz oblasti kršenja propisa o opštinskim i nekategorisanim putevima, koliko i iz oblasti kršenja opštinskih propisa o regulisanju saobraćaja. Po dva prekršajna naloga izdata su za prekršaje iz oblasti Zakona o komunalnim djelatnostima, Zakona o upravljanju otpadom i Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, dok su četiri prekrašajna naloga izdata zbog nepoštovanja odredbi Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju.

Izvor:S.L.
Baner Luštica bay 330x250

Najčitanije