24.5 C
Kotor

Slušaj online radio

Komunalije upola smanjene za one koji sebi riješavaju stambeno pitanje objektom do 150 kvadrata

Tivat – foto Anton Gula Marković – Boka News

Administracija tivatskog gradonačelnika Željka Komnenovića (NP) pripremila je novu Odluku o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta kojom se taj lokalni propis uskađuje sa odredbama nedavno izmijenjenog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Ovu naknadu koja se obračunava na osnovu idejnog, odnosno glavnog projekta novih objekata, plaćaju njihovi investitori, a prihod koji lokalna uprava na taj način ostvari striktno je namijenjen izgradnji nove komunale infrastrukture.

Kao i do sada važećom, novom Odlukom o komunalijama u Tivtu za koju se još čeka formalna saglasnost Vlade Crne Gore,  predviđeno je da se teritorija opštine dijelu u šest zona, koje, zavisno od svoje lokacije, atraktivnosti i stepena opremljenosti komunalnom infrastrukturom, imaju različite koeficijente za obračun, odnosno konačnu cijenu komunalija. Najskuplje su komunalije u ekskuzivnoj tzv. Ia zoni koja obuhvata zahvat većine državnih studija lokacije na tivatskoj obali. Jedina izmjena u odnosu na do sada važeče zone je što je u tu najeksluzivniju, zonu Ia sada uvršteno i područje koje pokrivaju izmjene i dopune DSL “Dio Sektora 22 – Arsenal” po kome se gradi elitni nautičko-turistički centar Porto Montenegro. Dosadašnja tivatska lokalna vlast koalicije DPS-SD-HGI nije našla za shodno da prije tri godine kada je usvajana do sada važeća Odluka o komunalijama, prostor DSL Arsenal uvrsti u najekskluzivniju i najskuplju zonu za naplatu komunalija, već je Porto Monrenegro u tom smislu, bio „jedan stepen niže” na ljestvici za obračun i naplatu ove naknade, i bio je u rangu objekata koji se grade u centru Tivta ili obalnom pojasu Lepetana, Donje Lastve, Župe i Bonića.

Po novoj Odluci, prosječni troškovi komunalnog opremanja izračunati su na iznos od 128,33 eura/po m2 površine novih objekata, a što se onda množi sa koeficijentom određenim za svaku zonu. Po toj formuli, najskuplje komunalije plaćaće se u najeksluzivnijoj, zoni Ia i iznose 210 eura po metru kvadratnom. Nešto jeftinije ove dadžbine su u zoni I koja obuhvata centar Tivta, obalu Donje Lastve, Lepetana, Bonića, Župe, Kalardova i obuhvat aerodroma, odnosno nekadašnjeg poljoprivrednog dobra Montepranzo, a gdje konunalije valja platiti 172 eura po kvadratu.

Za zonu II cijena je 138 eura, zonu III 104, zonu IV 86, a komunalije su najjjeftinije – 60 eura po kvadratu, u zoni V koja obuhvata prostor ambijentalnih cjelina – starih sela u Lastvi, Tivtu i Krtolima, kao i prostor lokalne studije lokacije Vrmac. Visina komunalija nije mijenjana u odnosu na do sada važeću odluku, ali su kao novina, određeni procenti za umanjenje ove dadžbine kod pojedinih kategorija objekata. Tako se komunalije za pola smanjuju za stambeni prostor do 150 kvdarata površine kojim investitor riješava svoje stambeno pitanje. Isti procenat umanjenja predviđen je za objekte koji se grade u biznis zoni, kao i za otvoreni prostor na parceli koji je predvišen za obavljenje djelatnosti. Na povlastice sa smanjenjem iznosa komunalija koji može ići i do 50 odsto, mogu računati i investitori obekata koji imaju solarne kolektore za potrebe unapređenja energetske efikasnoti tih objekata, dok se stepen umanjenja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta kreće i do 80% za nove garaže, odnosno vjerske objekte. Isti procenat umanjenja ove naknde predviđen je i za rekonstrukciju objekata u kulturno-istorijskim cjelinama, odnosno objekata upisanih u registar kulturnih dobara.

Izvor:S.L.

Najčitanije