8.1 C
Kotor

Slušaj online radio

„Kroling“ preuzeo Institut „Vrmac“ na Prčanju

Vrmac Markov rt – foto Boka News

Kompanija „Kroling“ iz Danilovgrada postala je novi vlasnik atraktivnih i vrijednih nekretnina u srcu Boke Kotorske, na Prčanju jer je odlukom Vlade Republike Srbije, nekretnine prčanjskog Instituta „Vrmac“, dobila u zamjenu za sopstvevnu šestospratnicu u Beogradu. Uprava za nekretnine Crna Gore upisala je u srijedu „Kroling“ kao novog korisnika nekretnina na Prčanju, a kao osnov njihovog sticanja navedena je „odluka državnog organa“.

Vlada Srbije krajem decembra prošle godine donijela je odluku da se imovina te države u Crnoj Gori a čiji je korisnik Institut za rehabilitaciju iz Beograda – Institut „Vrmac“ na Prčanju, ustupi „Krolingu“ u razmjeni „po principu ekvivalentnih tržišnih vrijednosti“,  za nepokretnost danilovgradske firme u centru Beograda, u Ulici Majke Jevrosime u beogradskoj opštini Stari Grad. Ovdje je „Kroling“ čiji je vlasnik i osnivač Željko Mišković, vlasnik objekta koji ima šest spratova, prizemlje i podrum, ukupne površine 1.937,5 kvadrata.

U zamjenu za tu zgradu koja je prema procjeni srpskog Ministarstva finasija, vrijedna 3.698.100 eura, „Kroling“ je dobio objekte hotela „Vrmac“ sa bungalovima i pratećim sadržajima, medicinski objekat Instituta na obali mora sa pomoćnim objektima, te zgrade „Njegoševa vila“ i „Ruski dom“ na Prčanju. Ukupna površina tih 28 zgrada i pripadajućeg zemljišta je 31.536 kvadrata. Vrijednost svih objekata i zemljišta Instituta „Vrmac“ ovlašćeni pricjenjivač Rajka Popović iz Podgorice koju je decembra  prošle godine angažovala Direkcija za imovinu Republike Srbije, iznosi 3.270.000 eura. To znači da je Popovićeva procuijenila da sve zgrade i zemlja na izuzetno atraktuivnim lokacijama „na pjeni od mora“ na Prčanju, vrijede tek oko 103 eura po kvadratu.

Ministarstvo zdravlja Srbije tada je već imalo na stolu pismo namjere „Krolinga“ iz septembra 2018. da danilovgradska firma kupi imovinu Instituta „Vrmac“, nakon čega „Kroling“ početkom decembra, srpskog Direkciji za imovinu predlaže razmjenu nepkretnosti u Beogradu i Prčanju. „Kroling“ je, kako se navodi u popratnoj dokukentaciji Vlade Srbije koju „Vijesti“ posjeduju, izrazio spremnost da se, ukoliko procijenjena vrijednost njegove nekretnine u Beogradu bude manja od one u vlasništvu države Srbije na Prčanju, Vladi u Beogradu doplati razliku, odnosno da se odrekne razlike u novcu ukoliko zgrada u Beogradu bude vrijednija od kompletne velike imovine na pjeni od mora u Boki.

„Razmjena predmetnih vrijedniosti je opravdana jer Republika Srbija nema planirana i obezbjeđena sredstva za pribavljanje potrebne nepokretnosti (zgrade u Ulici Majke Jevrosime u Boegradu, prim.aut.) koja može služiti za smještaj državnih organa, organizacija, međunarodnih i domaćih organizacija, stranih predstavništava itd, za koje postoji stalna potreba za adekvatnim poslovnim prostorom. Pored toga prostor koji se pribavlja u javnu svojinu, odgovara svojim karakteristikama, te je mogućnostima i pozicijom jedinstven na toj lokaciji centra grada u blizini najznačajnijih državnih institucija. Nepokretnost koja se pribavlja u javnu svojinu je u dobrom stanju a vrijednost iste je oko 430 hiljada eura veća od procijenjene tržišne vrijednosti nepokretnosti u Crnoj Gori koja je u svojini Republike Srbije i koja nepkrtenost je u lošem i dijelom ruševnom stanju, te bi eventualno dovođenje iste u funciju, zahtijevalo velika novčana ulaganja.“- stoji u obrazloženju odluke Vlade Srbije od 27.decembra prošple godine o zamjeni nepokretmosti sa „Krolingom“.

Vrmac Markov rt

Iako Vlada Srbije tvrdi da je Institut „Vrmac“ bio „u lošem stanju, dijelom ruševan i nefunkcionalan“, taj zdravstveno-ugostiteljski objekat je svo ovo vrijeme radio i zarađivao na tržištu, a njegove usluge prodavale su broje turističkeagencije iz zemlje i inostranstva. Dio starih njegovih objekata na Prčanju iako nije bio u dobrom stanju, koristio se cijelo vrijeme za smještaj porodica jednog broja radnika Instituta. Glav­ni obje­kat na Pr­ča­nju koji je kontinuirano na usluzi turistima, ras­po­la­že sa­la­ma za re­kre­a­ci­ju, ve­li­kim re­sto­ra­nom, uklju­ču­ju­ći ba­zen sa to­plom morskom vo­dom i ra­znu me­di­cin­sku opre­mu bu­du­ći da je sre­di­nom pro­šlog vi­je­ka po­slo­vao kao lječi­li­šte za pluć­ne bo­le­sti, a ka­sni­je kao usta­no­va zdrav­stve­no-tu­ri­stič­kog ti­pa. Tu su i sop­stve­na pla­ža i sport­ski te­re­ni.

U Institutu „Vrnac“ inače, zaposlena su 32 radnika koji sada strijepe za svoja radna mjesta jer još uvijek nije zvanično potpisan psorazum o promjeni poslodavca i preuzimanju zaposlenih između Instituta i „Krolinga“. Po tom dokumentu, danilovgradska firma trebala bi da preuzme sve radnike sa novim ugovorima o radu koji ne mogu biti nepovoljniji za zaposlene od aktuelnih, te da aktuelni kolektivni ugovor koji važi u toj firmi, nastavi da se promjenjuje još najmanje godinu.

OPŠTINA KOTOR JOŠ SE SUDI SA SRBIJOM

Opština Kotor još vidi sudski spor protiv beogradskog Instituta za rehaabilitaciju u vezi imovine Instituta „Vrmac“.

Op­šti­na je to­kom po­stup­ka je tvr­di­la da Spo­ra­zu­mom o in­te­gra­ci­ji, usvo­je­nom 1989. godi­ne, pra­vo vla­sni­štva nad ne­kret­ni­na­ma Za­vo­da za re­ha­bi­li­ta­ci­ju „Vr­mac” Pr­čanj ni­je pre­šlo na In­sti­tut za re­ha­bi­li­ta­ci­ju Be­o­grad. U tu­žbi je is­ti­ca­la da je Na­rod­ni od­bor Sre­za Bo­ko­kotorskog 1952. go­di­ne do­nio rje­še­nje ko­jim osni­va Ugo­sti­telj­sko pred­u­ze­će „Vr­mac” Pr­čanj, da­ju­ći mu na upra­vlja­nje osnov­na sred­stva vri­jed­no­sti 4.013.703 di­na­ra i obrt­na sred­stva u iz­nosu od jed­nog mi­li­ona di­na­ra. Na osno­vu to­ga je, ka­ko se na­vo­di u tu­žbi, NOSB-Sa­vjet za pri­vre­du pri­vred­no ko­mu­nal­no odje­lje­nje do­ni­je­lo rje­še­nje 30. 11 1952. go­di­ne ko­jim se UP „Vr­mac” Pr­čanj upi­su­je u re­gi­star dr­žav­nih pri­vred­nih pred­u­ze­ća. Pro­ši­ru­ju­ći svo­ju dje­lat­nost UP „Vr­mac” pre­ra­slo u Spe­ci­ja­li­zo­va­nu zdrav­stve­nu usta­no­vu „Vr­mac” Pr­čanj, a ka­sni­je u Za­vod za re­ha­bi­li­ta­ci­ju a imo­vi­na ko­ju je Na­rod­ni od­bor Op­šti­ne Ko­tor dao na upra­vlja­nje i ko­ri­šće­nje, u ze­mlji­šnim knji­ga­ma upi­su­je se kao dru­štve­na svo­ji­na sa pra­vom upra­vlja­nje i ko­ri­šće­nja SZU „Vr­mac” Pr­čanj. U tu­žbi je is­tak­nu­to da je čla­nom 4 Sa­mo­u­prav­nog spo­ra­zu­ma o pro­mje­na­ma u or­ga­ni­zo­va­nju Rad­ne or­ga­ni­za­ci­je do­ni­je­tog 1989. go­di­ne, de­fi­ni­sa­no da In­sti­tut Be­o­grad „pre­u­zi­ma sva sred­stva, pra­va i oba­ve­ze osnov­nih or­ga­ni­za­ci­ja RO „Vr­mac” Pr­čanj, a ka­ko isti ni­je imao pra­va vla­sni­štva nad ne­kret­ni­na­ma, to ni­je mo­gao pre­ni­je­ti vi­še pra­va ne­go što ima, pa se upi­sa­no pra­vo vla­sno­sti „dru­štve­na svo­ji­na” ni­je mo­glo pre­ni­je­ti na be­o­grad­ski In­sti­tut“.

Sa dru­ge stra­ne iz In­sti­tu­ta za re­ha­bi­li­ta­ci­ju Be­o­grad su to­kom sud­skog pro­ce­sa na­gla­ša­va­li da In­sti­tut ima svoj­stvo Jav­ne usta­no­ve jer je nje­gov osni­vač Re­pu­bli­ka Sr­bi­ja. Uka­zi­va­li su da su, pre­ma Za­ko­nu o sred­stvi­ma u svo­ji­ni RS i dru­ge or­ga­ni­za­ci­je či­ji je osni­vač Re­pu­bli­ka Sr­bi­ja, u dr­žav­noj svo­ji­ni, pa da su ne­po­ket­no­sti ko­je su pred­met spo­ra „eks le­ge” u dr­žav­noj svo­ji­ni, a tu­že­ni je nji­hov ko­ri­snik. S tim u ve­zi is­ti­ca­li su da je u ovoj par­ni­ci kao tu­že­ni po­treb­no da bu­de ozna­če­na i Re­pu­bli­ka Sr­bi­ja kao ti­tu­lar pra­va svo­ji­ne na pred­met­nim ne­po­kret­no­sti­ma.

Op­šti­na Ko­tor, tvr­di­li su iz In­sti­tu­ta, ni­je do­ka­za­la da je prav­ni sljed­be­nik NO Sre­za Bo­ko­ko­tor­skog, a ra­ni­ji Za­vod za re­ha­bi­li­ta­ci­ju „Vr­mac” Pr­čanj bio je prav­ni sljed­be­nik UP Vr­mac Pr­čanj. Po­seb­no su uka­zi­va­li da ne­po­kret­no­sti ko­je su pred­met tu­žbe ni­su ni po­sto­ja­le u vri­je­me osni­va­nja UP „Vr­mac” 1952. go­di­ne, i da su objek­ti uglav­nom iz­gra­đe­ni znat­no ka­sni­je, naj­ve­ćim di­je­lom na­kon iz­vr­še­ne in­te­gra­ci­je i to sred­stvi­ma In­sti­tu­ta i SIZ-a zdrav­stve­ne za­šti­te iz Be­o­gra­da.

Najčitanije