30.8 C
Kotor

Slušaj online radio

Mještani Kumbora negoduju zbog danonoćnih građevinskih radova u kompleksu Portonovi

Radovi u kompleksu Portonovi Gosti bježe od buke Ovako nešto je nedopustivo u turističkom mjestu. Mi izdajemo apartmane, uredno prijavljujemo goste, plaćamo porez i na kraju živimo od tog posla, kažu mještani.

Portonovi - Azmont Investments
Portonovi – Azmont Investments

Go­to­vo ne­pre­kid­ni rad dro­bi­li­ce ka­me­na, uz ši­po­va­nje te­re­na u tu­ri­stič­kom na­se­lju Por­to­no­vi, ko­je gra­di kom­pa­ni­ja ‘’Azmont’’, pre­ma ri­je­či­ma mje­šta­na Kum­bo­ra, pro­iz­vo­di ne­sno­snu bu­ku i tje­ra nji­ho­ve go­ste iz apart­ma­na i sa pla­ža.

Ka­ko na­vo­di je­dan od mještana, pri­ja­ve Ko­mu­nal­noj po­li­ci­ji ne­ma­ju ni­ka­kvog efek­ta, a na­kon pi­sa­nja ‘’Da­na’’ u ju­nu se si­tu­a­ci­ja do­ne­kle po­pra­vi­la.

Me­đu­tim, ka­ko is­ti­če, sa­da je sve po sta­rom, iz­lo­že­ni su ne­sno­snoj bu­ci do ra­nih ju­tar­njih sa­ti, pa je u ta­kvim uslo­vi­ma od­mor ne­mo­guć.

-Fir­ma ko­ja je po­di­zvo­đač ra­do­va u kom­plek­su Por­to­no­vi ši­pu­je i iz­vo­di gra­đe­vin­ske ra­do­ve po či­ta­vu noć, a ju­tros oko 7 ča­so­va su uklju­če­ne i te­ške ma­ši­ne ko­je lo­me be­ton, od ko­jih se za­li­vom ši­ri ne­sno­sna bu­ka. Ko­mu­nal­na po­li­ci­ja mi je po­sla­la SMS da je moj za­htjev za­ve­den. To je sve što su ura­di­li… Bu­ka ne pre­sta­je, tu­ri­sti od­la­ze. Šte­ta je du­go­roč­na – na­vo­di či­ta­lac iz Kum­bo­ra.

On je is­ta­kao da mu je de­žur­ni ko­mu­nal­ni po­li­ca­jac, ko­jem je pri­ja­vio bu­ku u 2.30 ča­so­va, ka­zao da su već do­bi­li ne­ko­li­ko pri­tu­žbi, ali da ni­su nad­le­žni i da im je pret­po­sta­vlje­ni na­lo­žio da ne vr­še ni­ka­kve in­ter­ven­ci­je u Kum­bo­ru.

Mje­šta­ni Kum­bo­ra na­vo­de da ra­do­vi na ši­po­va­nju ra­ni­je ni­su iz­vo­đe­ni po­slije 23 sata, što ni­je slu­čaj po­sled­njih ve­če­ri. Is­ti­ču da sa­da bu­ka pre­sta­je u 2.45 ča­so­va, a ‘’no­va i ne­sno­sna’’ po­či­nje sva­kog ju­tra u 7 ča­so­va.

-Ova­ko ne­što je ne­do­pu­sti­vo u tu­ri­stič­kom mje­stu. Mi iz­da­je­mo apart­ma­ne, ured­no pri­ja­vlju­je­mo go­ste, pla­ća­mo po­rez i na kra­ju ži­vi­mo od tog po­sla. Ne mo­že­mo no­ći­ma da spa­va­mo i pru­ža­mo uslu­ge nor­mal­nog od­mo­ra svo­jim go­sti­ma zbog ne­sno­sne bu­ke. Ni­ko ni­šta ne pred­u­zi­ma, jer se na­vod­no ra­di o vi­šim in­te­re­si­ma. Da je u pi­ta­nju zim­ski pe­ri­od, tr­pje­li bi­smo za­rad tih vi­ših in­te­re­sa, me­đu­tim, sa­da se ru­ši sve ono za šta smo se bo­ri­li to­kom zi­me i u šta smo ula­ga­li… Go­sti od­la­ze, kon­sta­tu­je či­ta­lac ko­ji se pi­sa­nim pu­tem obra­tio re­dak­ci­ji.
Pod­sje­ti­će­mo da je SO Her­ceg No­vi usvo­ji­la od­lu­ku po ko­joj je od 15. ju­na za­bra­nje­no iz­vo­đe­nje gra­đe­vin­skih ra­do­va is­pod ma­gi­stra­le i 400 me­ta­ra iz­nad nje, ali i da je od­lu­kom Na­ta­še Aći­mo­vić, pred­sjed­ni­ce op­šti­ne Her­ceg No­vi, do­zvo­lje­no kon­ti­nu­i­ra­no iz­vo­đe­nje ra­do­va u kom­plek­su Por­to­no­vi, da­kle i to­kom tu­ri­stič­ke se­zo­ne.

Azmont Investments nastavlja sa radom na Portonovi rizortu
Azmont Investments nastavlja sa radom na Portonovi rizortu

Ima­ju do­zvo­lu da ra­de

Iz kom­pa­ni­je ‘’Azmont In­vest­ments’’ na­vo­de da na­sta­vlja­ju in­ten­ziv­ne ra­do­ve na pro­jek­tu Por­to­no­vi, u skla­du s pla­no­vi­ma i ro­ko­vi­ma. Od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje u kom pe­ri­o­du ima­ju do­zvo­lu za iz­vo­đe­nje ra­do­va, ka­žu da će, ima­ju­ći u vi­du zna­čaj ko­ji Por­to­no­vi ima za lo­kal­nu za­jed­ni­cu i ci­je­lu Cr­nu Go­ru, ra­do­vi tra­ja­ti to­kom ljet­nje se­zo­ne.
-Shod­no po­seb­noj do­zvo­li pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Her­ceg No­vi da se ra­do­vi mo­gu vr­ši­ti to­kom se­zo­ne, ‘’Azmont’’ će na­sta­vi­ti s iz­grad­njom, a sve sa ci­ljem da uspje­šno od­go­vo­ri na po­sta­vlje­ne ro­ko­ve. Svi ra­do­vi su una­pri­jed pla­ni­ra­ni, u skla­du sa za­ko­nom i po do­go­vo­ru s Op­šti­nom Her­ceg No­vi i op­štin­skom Ko­mu­nal­nom po­li­ci­jom, na­vo­de iz ‘’Azmon­ta’’.

Najčitanije