33 C
Kotor

Slušaj online radio

Novi detalji o nezakonitim ugovorima koje je sklapalo dvoje bivših DPS gradonačelnika

Tivat panorama – foto Anton Marković Boka News

Nezakoniti ugovor o privremenim i povremenim poslovima koje su potpisivali bivši DPS čelnici tivatske Opštine poslužili su da se u lokalnoj upravi prvo na određeno, a potom i za stalno zaposle i neki visoki funkcioner bivše lokalne uprave, kao i odbornici do nedavno vladajućeg DPS-a.

Pokazuju to podaci iz zapisnika o vanrednoj kontroli koju je po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, krajem decembra u Opštini Tivat obavilo Odjeljenje za upravnu inspekciju Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore, a prisustvovao mu je i inspektor Specijalnog policijskog tima Uprave policije koje djeluje pri SDT-u.

Karijera donedavnog menadžera i sekretara za urbanizam Opštine Tivat Marka Petričevića (DPS) u lokalnoj upravi počela je 11.janura 2018. kada je sa diplomiranim veterinarom Petričevićem tadašnja predsjednica Opštine Tivat dr Snežana Matijević (DPS) potpisala ugovor o privremenim i povremenim poslovima „radi obavljanja poslova u Službi predsjednika Opštine“. Ugovor je sklopljen na pet mjeseci sa iznosom naknade za Petričevića od 860 eura mjesečno, u neto iznosu. Po isteku ugovorenog roka 11.maja,  Matijevićka, odnosno Siniša Kusovac (DPS) koji ju je naslijedio na mjestu gradonačelnika u ljeto 2018., Petričeviću su ovaj ugovor aneksima ukupno osam puta, produšavali do kraja te godine.

„Zaključeni ugovori o privremenim i povremenim poslovima se odnose na obavljanje poslova koji su u nasležnosti Stručne službe predsjdenika Opštne Tivat, zaključeni su za sistematizovana radna mjesta, kao i za obavljenje poslova iz iz redovne nadležnosti opštine koji se mogu prepoznati u pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji koji su važili u monetu zaključivanja ugovora“- konstatovala je Upravna inspekcija, uz napomenu da su ugovori koji su tada zaključeni od strane bivših DPS čelnika tivatske optine sa Petričevićem podrazumijevali njegov angažman na „poslovima koji zahtijevaju posebno znanje i stručnost, koji su sistematizovani za lice sa visokim obrazovanjem, a u spisima predmeta ne nalazi se dokaz da li se angažovano lice nalazilo na evidenciji Zavoda za zapošljavanje“.

Diplomiran veterinar Petričević je inače, u Opštini Tivat tada obavljao poslove savjetnika za investicije u kabinetu gradonačelnika, a u lokalnu upravu je došao iz tadašnjeg Ministarstva održivog razvoja i turizma gdje je nekoliko godina za vrijeme mandata ministara Branimira Gvozdenovića (DPS) i Pavla Radulovića (DPS), on obavljao dužnost  generalnog direktora Direktorata za razvoj turističke destinacije i turističku infrastrukturu. Petričević je inače,  u MORT došao nakon što ga je nakon što je aprila 2015. odlukom večinskog vlasnika, beogradske firme „Irva“,  smijenjen sa mjesta izvršnog direktora tivatskog HTP „Mimoza“ jer većinski vlansnk nije bio zadovoljan rezultatima poslovanje te frime pod rukovodstvom Petričevića.

Opština Tivat – foto Boka News

Pregledajući ugovoroe o privremenim i povremenim poslovima po kojima je Petričević 2018. došao da radi u Opštinu Tivat, Upravna inspekcija je kosnatovala da se njima „dalo utvrditi da obaveze poslenika tj.angažovanog lica nijesu jasno i precizno određene, kao i da u ugovorima nije navedeno ko je dužan za nadzor i kontrolu prilikom obavljanja poslova i aktivnosti od strane poslenika – izvršioca posla“.

„Angažovano lice nije podnosilo izvještaje o izvršenim poslovima (aktivnostima) tako da se inspekcijskim pregledom nije moglo utvrditi da li je imenovana osoba obavljala aktivnosti u skladu sa zaključenim ugovorima. Takođe, lica koja su bila pretpostavljena angažovanom licu, nijesu dostavljala jzvještaje ovlašćenim licima u organu, o stepenu realizacije ugovorenih poslova, što bi bio osnov za isplatu naknade. Naprotiv, od strane organa Opštine, i pored nepostojanja izvještaja o izvršenim poslovima, angažovanom licu su isplaćivane ugovorene naknade.“- konstatovala je Upravna inspkecija  naglašavajući da ovakav radni angažman Petričevića nije bio u skladu sa članovima 35 do 48 Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Po isteku ovog ugovora Petričević je, nedatiranim Rješenjem o određivanju vršioca dužnosti koje je donio Kusovac, „počev od 7.decembra 2018., najduže šest mjeseci“, imenovan za v.d. menadžera Opštine Tivat. On je na toj funkciji umjesto šest mjeseci, ostao sve do septembra ove godine. Na tu dužnost Petričević je inače zvanično, stupio kao po stručnoj spremi, master inženjer menadžmenta. Nakon što je koalicija DPS-SD-HGI izgubila lokalne izbore 30.avgusta, odlazeći gradonačelnik Siniša Kusovac je 15.septembra donio rješenje o određivanju vršioca dužnosti kojim je Petričevića „počev od 12.septembra, najduže šest mjeseci“ imenovao za v.d. sekretara Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Tivat.

„U personalnom dosijeu imenovanog nema dokaza o završenim studijama master menadžmenta.“- navodi se u zapisniku Upravne inspekcije.

Petričević je inače, razriješen dužnosti nakon što je nova tivatska lokalna vlast koju čini koalicija građanskih listi NP-BF-GB početkom novembra, usvojila novu odluku o unutrašnjoj organizaciji Opštine kojom je pored ostaloga, ukinut sekretarijat na čije ga je čelo dva mjeseca ranije, postavio Kusovac. Petričevićevo ime u međuvremenu je isplivalo u internim istragama koje nova vlast sprovodi kako bi se utvrdilo ko je ispred bivše tivatske gradske uprave dozvolio Regionalnom vodovodu i građevinarima koji za tu firmu u Tivtu grade nedostajući krak regionalnog vodovoda prema Herceg Novom, da nelegalnim deponovanjem desetina hiljada kubika iskopa i šuta sa tog gradilišta, devastoraju više hiljada kvadrata površine nekadašnjeg poljoprivrednog dobra Montepranzo i naprave jednu od največih divljih deponija građevinskog otpada na jugu Crne Gore.

I DPS ODBORNICI PREKO NEZAKONITIH UGOVORA, DO STALNOG POSLA U OPŠTINI

Među ukupno 88 lica iz Tivta, Kotora, Budve i Herceg Novog sa kojima su Matrijevićka i Kusovac u ime Opštine Tivat, prema nalazu Upravne inspekcije od jula 2017. do oktobra 2020. sklopili nezakonite ugovore o privremenim i povremenim poslovima, su i imena nekolicine odbornika DPS iz tadašnjeg odborničkog saziva tivatskog parlamenta. Tako je prvo preko nezakonitog ugovora o angažmanu na određeno vrijeme sklopljenog 17.sepetembra 2019., a koji je 13.januara 2020. pretvoren u ugovor o radu za stalno, posao u Opštini u kabinetu gradonačenika na radnom mestu „viša savjetnica III za međunarodnu saradnju“ dobila mlada odbornica DPS Tamara Rakić.

Isti slučaj je i sa tadašnjim odbornikom DPS Miroslavom Sindikom koga je Matijevićka po nezakonitom ugovoru o privremneim i povremenim poslovima januara 2018. zaposlila na opštinskoj telefonskoj centrali, da bi Sindik oktobra iste godine za vrijeme Kusovčevog mandata, zasnovao stalni radni odnos u Opštini na radnom mjestu „samostalni referent na telefonskoj centrali“ .

Isti put: nezakoniti ugovor o privremenim i povremenim poslovima- stalno zaposlenje na radnom mjestu koje je već pokrivala po nezakonitom ugovoru, prošla je i Kusovčeva šefica kabineta Blaženka Pajović (DPS).

Da se ovim mehanizmom nisu služili samo DPS-ovci, pokazuje i primjer Robertina Maslovara, sina tadašnjeg potpredsjednika Opštine Tivat Dejana Maslovara (SD). Mlađi Maslovar, po struci automehaničar, je 2019. prvo preko nezakonitog ugovora o privremenim i povremenim poslovima, a potom od jula ove godine za stalno, zaposlen kao vatrogasac-spasilac u Službi zaštite i spašavanja.

STRUKA KANDIDATA I NAMJEŠTENJE U OPŠTINI ČESTO U KOLIZIJI

Nezakonitu ugovor o povremenim i povremenim poslovima koje su potpisivali bivši čelnici tivatske Opštine poslužili su da se u lokalnoj upravi prvo na određeno, a potom i na neodrženo vrijeme zaposle mnoga DPS-u, SD-u i HGI-ju bliska lica sa stručnim spremama koje su u najmanjuj ruku, prilično nekompatibilne sa poslovima koje su oni obavljali u Opštini. Tako je naprimjer,  gospođa N.K. sa diplomom metalostrugarke (srednja stručna sprema), dobila posao referentkinje za ekspediciju u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu, F.L. sa diplomom bečelora-sportskog trenera je na određeno vrijeme vršio „pomoćne poslove u oblasti naplate javnih prihoda“, .K.T sa diplomom menadžerke u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju je prvo na određeno, a potom za stalno radila poslove „savjetnice III za obavljanje administrativno-tehničkih i uprav nih poslova u Komunalnoj policiji“, specijalistkinja turizma M.S je prvo na određeno, a potom za stalno zaposlena na radnom jestu „savjetnica III za utvrđivanje i naplatu poreza, taksi i ostalih javnih prihoda“. Diplomirana biološkinja N.J. je tao došla do stalnog zaposlenja na radnom mjestu „viša savjetnica III za utvrđivanje i naplatu poreza, taksi i ostalih javnih prihoda“, maturantkinja gimnazije M.V.  je za za 500 eura mjesečno, obavljala „pomoćne administrativne poslove u Sekretarijatu za finansije“….

U desetinama  ovakvih ugovora međutim, stručna sprema i kvalifikacije izabranog kandidata uopšte nisu ni navedeni , pa je iz njih za sada nemoguće zaključiti koji stručni profil ljudi su Matijevićka i Kusovac raspoređivali  na brojne dužnosti u Opštini – počev od čistačiče do viših namješteničkih pozicija po opštinksim sekretarijatima i službama ili čak pozicije komunalne inspektorke. Jedan od takvih je ugovor o privremenim i povremenim poslovima koji je 26.jula 2017. Matijevićka potoisala sa izvjesnom Ramizom Ćeman kojima se „izvršilac posla (Čeman) obavezao da će za potrebe naručioca (Opštine Tivat) na području naselja Kalimanj i Seljanovo izvršiti provjeru stanja na terenu za nepokretnosti za potrebe utvrđivanja godišnjeg poreza; prijavu svake promjene stanja na terenu u odnosu na bazu podataka; prikupljanje i drugih informacija koje su od značaja za oporezivanje nepokretnosti na teritoriji Optine Tivat.“ Po ugovoru sklopljenom 26.jula, Ćeman je taj posao vjerovali ili ne, trebala da završi tri dana ranije – 23.jula za naknadu od 640 eura neto mjesečno. Matijevićeva je sa Ćeman 24.maja naredne godine sklopila isti takav ugovor ali za teritoriju naselja Seljnovo i dio naselja Mrčevac. Po tom ugovoru Ćeman se obavezala da posao završi do 1.juna te godine za naknadu od čak 1.200 eura neto mjesečno.

Izvor:S.L.

Najčitanije