6.3 C
Kotor

Slušaj online radio

Novi zastoj u raspisivanju tendera za dodjelu koncesije na tajekni prevoz u Boki

Trajekt – Foto Pomorski saobraćaj

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja (MFSS) odbacilo je odgovornost za drastično kašnjenje procedure raspisivanja tendera za dodjelu koncesije za obavljenje brodskog linijskog prevoza vozila i putnika na jedinoj trajektnoj liniji u državi, Kamenari-Lepetane u Boki Kotorskoj.

Iz resora koji vodi ministar Milojko Spajić nisu željeli da precizno odgobvore na pitanje „Vijesti“ ko je imenom i prezimenom, od službenika MFSS-a dao mišljenje da pitanje statusa trajektne linije u Boki koju več decenijama održava kompanija Pomorksi saobraćaj iz Herceg Novog, treba riješiti preko Zakona o javno-privatnom partnesrtvu (ZJPP) umjesto preko Zakona o koncesijama.

„MFSS je na predlog tadašnjeg Direktorata za politiku javnih nabavki, dalo 26. aprila 2021, po osnovu zahjeva resornog ministarstva, tumačenje Zakona o javno-privatnom partnerstvu, kao propisa iz nadležnosti MFSS-a. Prema tome, MFSS nije određivalo modalitet ovog pravnog posla, niti ima nadležnost u dijelu prema kojem će se riješiti pitanje trajektnih linija na ovoj relaciji već to, na predlog resornog ministarstva, nužno čini Vlada Crne Gore”- rekli su  iz MFSS, izvjegavši da konkretno odgobvore na pitanje kako je moguće da su dali ovakivu preporuku kada važeći Zakon o sigurnosti pomorske plovodbe izričito propisuje da se se trajektna linija dodjeluje koncesijom.

Iz MFSS tvrde da ono, kao i njegov Direktorat za pololitiku javnih nabavki, “nije bliže upoznato sa pojedinostima ovog pravnog posla.”

“Međutim, u tumačenju Zakona o JPP mišljenje MFSS-a odnosi se na primjenu propisa za sprovođenje procedure zaključivanja eventualno novog ugovora, koji za predmet ima ovu javnu uslugu. Dakle, radi se o mišljenju MFSS-a  u vezi sa primjenom propisa iz svoje nadležnosti, dok je resorno Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI) sa mandatom da odredi i predloži Vladi CG koncept najboljeg i za državu i građane najisplativijeg rješenja u vezi sa trajektnim prevozom na relaciji Kamenari – Lepetane”- poručili su is resora ministra Spajića dodajući da “mišljenje MFSS-a, dato prije skoro godinu, ne prolongira proceduru za novi ugovor, jer za koju god proceduru se budu opredijeli mora se sprovoditi postupak izbora pružioca te usluge.”

Ipak, zbog ovakvog mišljenja MFSS-a, MKI na čijem je čelu ministar Mladen Bojanić još uvijek nije riješilo pravni statsus jedine trajektne linije u državi, iako je ranije sam Bojanić u više navrata javno obećavao da će tender za dodjelu koncesije za obavljanje te djelatnosti biti raspisan i završen najkasnije do kraja prošle godine. Stvari su se zakomplikovale kada je MKI iznenada odlučilo da primijeni strategiju pa umjesto na osnovu konceije, planira da trajektnu liniju u Boki dodijeli nekom operateru po modelu privatno-javog partnerstva. Takva praksa vrlo se rijetko primjenjuje bilo gdje u inostranstvu, a gotovo nikad kada su u pitanju komercijalno vrlo profitabilne trajekne linije kakva je Lepetane-Kamenari gdje godišnje trajekti prevezu preko milion vozila svih kategorija, a njen aktuelni operater, kompanija Pomorski saobraćaj iz Herceg Novog, godišnje ostvaruje milionske profite. Po modelu JPP-a u svijetu se po pravilu, operaterima dodjeluju neprofitabilne linije koje država subvencioniše da bi se uopšte odvijale, jer je njihovo održavanje u javnom interesu.

Namjeru države da umjesto koncesije, trajektnu liniju u Boki ubuduće dodjeljuje po modelu JPP, kritikovali su i izdsame kompanije Pomorski saobraćaj navodeći da je postupak shodno Zakonu o JPP daleko složeniji i zahtjevniji  od koncesionog postupka, te da u međuvremenu zbog neriješenog statusa te linije i neizvjensosti hoće li je oni i dalje održavati, ta kompanija zamrznuti sve investicije, a što se nužno negativno odražava i na kvalitet usluga koje pruža građanima.

Promjena strategije MKI koje se zbog toga opravdava mišljenjem MFSS-a iako Zakon o sisgurnosti pomorke ploviodbe koji je resorni za ministarstvo Mladena Bojanića jasno zahtijeva koncesiju a ne javnmo-privatno partnestvo za trajektnu djelatnmost, izazavao je zastoj i kod potencijalnih drugih interesenata koji su namjeravali da se takmiče za eventualno preuzimanje ovog vrlo unosnig posla od Pomorskog saobraćaja. Neki od njih su već bili preduzeli i konkretne korake u smislu pregleda i preliminarnih pregovora za kupovinu novijih polovnih trajekata u Norveškoj i Grčkoj sa kojima bi konkurisali za dodjelu koncesije za koju MKI međutim, nije (još) raspisao tender.

Iz resora ministra Bojanića inače, u februaru su saopštili da je, “nakon preporuke MFSS-a da se, obzirom na predmet postupka uređenja prevoza trajektom između pristaništa, primjenjuje Zakon o JPP“,  kod Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama pokrenuto formiranje Komisije za otvoreni postupak javne nabavke – Izrada Analize opravdanosti za prevoz trajektom Kamenari-Lepetani.

„Nakon izrade ove analize, i u zavisnosti od rezultata koji bude proizašao iz iste, preduzimaće se i dalji koraci u odnosu na rješavanje ovog pitanja.“- kazali su tada iz MKI.

Iz resora ministra Spajića sada, tri mjeseca nakon što je MKI ovako reagovalo na njihovu preporuku, tvrde da “određivanje modela shodno kojem će se riješiti pitanje trajektne linije u vezi je sa analizom opravdanosti koja mora uvažiti sve modalitete koji državi stoje na raspolaganju, a imajući u vidu relavantno iskustvo drugih zemalja uporedne prakse”.

“U tom smislu, potrebno je razraditi sve opcije kao što je klasični modeli nabavke predmetne usluge, infrastrukturna povezanost – izgradnja mosta ili druge saobraćajne veze ili osnovanje državnog subjekta koji bi realizovao ovaj posao u smislu javnog interesa. Prema navedenom, resorno ministarstvo (MKI – prim.aut.) predlaže Vladi optimalan i u skladu sa javnim interesima zadovoljavajući model, koji će u konačnom biti odluka Vlade za određenje dalje procedure”- kazali su iz MFSS-a.

U međuvremenu, dok ministarstva Spajića i Bojanića međusobno “prebacuju lopticu” i igraju se analizama, pitanje pravnog osnova na kojem se obavlja djelatnost na jedinoj trajeknoj liniji u državi “visi u vazduhu”. Naime, Upravni odbor JP Morsko dobro sredinom februara je donio odluku da pokrene postupak raskida ugovora sa kompanijom Pomorski saobraćaj Herceg Novi koja upravlja trajektnom linijom Lepetane-Kamenari, a povod za takvu odluku je navodno nepoštovanje ugovorom predviđenih obaveza od strane ove kompanije. To su iz menadžmenta Pomorskog saobraćaja odlulčno demantovali, ali je Morsko Dobro od Vlade tražilo da ova da saglasnost na odluku njjihovog UO o raskidu ugovora dsa Pomorsklim soabraćajem, što se međutiom, do danas nije desilo. Iz Morskog Dobra tvrde da su spremni i sposobni da, ukoliko Vlada da zeleno svjetlo na raskid ugovora sa Pomorksim saobraćajem, Morsko Dobro samo ili u saradnji sa drugim firmama, relativno brzo preuzme održavanje trajektne linije u Boki iznajmljenim brodovima.

Najčitanije

rsojevka