32.1 C
Kotor

Slušaj online radio

Opština Kotor sufinasira obnovu fasada sa 190 hiljada eura

Kotor foto Boka News

Iz Sekretarijata za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora podsjećaju da je u toku Javni konkurs za sufinansiranje redovnog održavanja spoljnjih djelova zgrada na teritoriji opštine Kotor, koji je otvoren do 3. jula ove godine.

Konkursom, koji je Opština Kotor raspisala 3. juna, predviđeno je sufinansiranje radova redovnog održavanja spoljnih djelova stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji opštine Kotor, koji se preduzimaju radi održavanja i obnove postojećih fasada zgrada.

Pravo učešća na Konkursu imaju organi upravljanja stambenim i stambeno-poslovnim zgradama koji su formirani u skladu sa zakonima, pod uslovom da u Listu nepokretnosti nemaju upisanu zabilježbu tereta koji se odnosi na građenje objekta.

Redovno održavanje spoljnih djelova zgrada podrazumijeva obradu fasadnih površina odgovarajućim fasadnim materijalom, čišćenje i izolaciju fasada od kamena, kao i radove na hidroizolaciji i termoizolaciji krova. Redovno održavanje u cjelini se izvodi na zgradama kao arhitektonskim cjelinama, djelimično po funkcionalnim cjelinama odnosno lamelama – ulazima, a djelimično i po fasadnim stranama – cjelinama.

Uz zahtjev za sufinansiranje redovnog održavanja spoljnih djelova zgrada, potrebno je dostaviti Rješenje o imenovanju upravnika zgrade odnosno ulaza ili lamele (ako je broj etažnih vlasnika veći od četiri), broj telefona i e-mail adresu upravnika zgrade i/ili predsjednika skupštine etažnih vlasnika, matični broj i šifru djelatnosti zgrade izdate od organa državne uprave nadležnog za poslove statistike, Izvod iz lista nepokretnosti sa kopijom plana katastarske parcele ne stariji od šest mjeseci, Odluku skupštine etažnih vlasnika o učešću na Konkursu, tri ponude sa predmjerom, predračunom i opisom radova od privrednog subjekta ovlašćenog, odnosno licenciranog za izvođenje ovih radova, Odluku skupštine etažnih vlasnika o izboru izvođača radova i obrazloženje za izbor istog, Izvod iz banke kojim se dokazuje da je na zajedničkom računu stambene zgrade obezbijeđeno najmanje 30 posto novčanih sredstava za realizaciju planiranih radova za zgrade starosti do 50 godina, odnosno 10 posto za zgrade starosti preko 50 godina u odnosu na ponudu koju je skupština etažnih vlasnika izabrala, kao i Izjavu upravnika zgrade i/ili predsjednika skupštine etažnih vlasnika i odluku skupštine etažnih vlasnika da će do završetka radova obezbijediti preostali dio novčanih sredstava.

Zahtjev za sufinansiranje redovnog održavanja spoljnih djelova zgrada se podnosi na obrascu koji je sastavni dio konkursa i mora biti ovjeren potpisom i pečatom stambene zgrade. Prijava na konkurs, sa pratećom dokumentacijom, podnosi se u zapečaćenoj koverti i predaje u Građanski biro Opštine Kotor.

Ukupan iznos sredstava opredijeljenih Budžetom Opštine Kotor za 2024. godinu za ovu namjenu iznosi 190 hiljada eura. Učešće Opštine Kotor u troškovima redovnog održavanja spoljnih djelova stambenih zgrada iznosi od 50 do 80 posto.

Najčitanije