15 C
Kotor

Slušaj online radio

Opština Tivat podržala 11 projekata NVO

Tivat – Centar

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Opštine Tivat donijela je Odluku o raspodjeli sredstava za projekte NVO za 2024. godinu.

Budžetsku podršku u ukupnom iznosu od 48.000 eura dobilo je 11 nevladinih organizacija sa sjedištem u Tivtu, i to: KUC Kadena, ŠkArt, Centar za savjetovanje i lični razvoj Tivat, Djeca Tivta, Udruženje Egipćana, NVO Boka, Ars praesentia Boke Kotorske, NVO Evropski dom, NVO „AKC Pravi put”, KZD Napredak Gornja Lastva i Klapa Jadran.

Nezavisni procjenjivači bodovali su 19 projekta, za koje su sačinili pojedinačne bodovne liste sa obrazloženjima i dostavili ih Komisiji radi sačinjavanja Rang liste i donošenja Odluke o raspodjeli sredstava za projekte NVO. Shodno bodovnim listama nezavisnih procjenjivača, 15 projekata NVO je bodovano iznad 50 poena, dok je četiri projekta bodovno sa manje od 50 poena. Prema formiranoj Rang listi od strane Komisije, od 15 projekata koji su prešli cenzus od 50 bodova, sredstva su odobrena za 11 projekata, dok za 4 projekt, nije preostalo sredstava za raspodjelu.

Nevladine organizacije za čije projekte su odobrena sredstva su:

– KUC „Kadena“ sa projektom „Boje nasljeđa“ odobrena su sredstva u iznosu od 6.872 eura . Podržavajući projektne aktivnosti ove nevladine organizacije značajno se doprinosi povećanju svijesti o važnosti kulturnog nasljeđa kao i raznovrsnosti kulturnog izraza, akcentujući uključivanje žena, djece i mladih.

– NVO „ŠkArt“ sa projektom „ŠkArt rezidnet III“, odobrena su sredstva u iznosu od 6.200 eura. Nezavisni procjenjivači ocijenili su da se podržavajući ovaj projekat doprinosi jačanju promocije Tivta kao regionalnog i međunarodnog centra urbane kulture.

– NVO „Centar za savjetovanje i lični razvoj Tivat“ sa projektom „Mentalna higijena porodice – Pričajmo o tome“, odobrena su sredstva u iznosu od 7.590 eura. Projektnim aktivnostima ova nevladina organizacija promoviše zdrave stilove porodice, teme iz oblasti mentalnog zdravlja, brige o sebi i djeci koje dotiču savremenu porodicu i nastoji podići opštu svijest, podstaknuti porodicu i pojedinca na traženje pomoći u situacijama različitih porodičnih kriza.

– NVO „Djeca Tivta“ sa projektom „Naši snovi poletjeće“ odobrena su sredstva u iznosu od 3.637 e. Nezavisni procjenjivači ocijenili su da se projektnim aktivnostima ove nevladine organizacije doprinosi razvijanju kreativnosti kod djece od predškolskog do srednjoškolskog uzrasta i podizanjem nivoa svijesti o zdravom načinu odrastanja, uz pravilan odnos prema savremenim oblicima komunikacije.

– NVO „Udruženje Egipćana“ sa projektom „RE integracija“, odobrena su sredstva u iznosu od 7.108 e. Projektne aktivnosti ove nevladine organizacije odnose se na oblast koja afirmiše ljudska i manjinska prava, a glavni cilj projekta je emancipacija RE populacije za ravnopravno učešće u društvenim aktivnostima i njihovo osnaživanje.

– NVO „Boka“ sa projektom „Tivatski brevijar V“ odobrena su sredstva u iznosu od 2.424 e. Nezavisni procjenjivači smatraju da se kroz ovaj projekat informše i edukuje kako, domaća tako i međunarodna javnost o kulturno istorijskim vrijednostima i potencijalnima kulturne baštine Opštine Tiva.

– NVO „Ars praesentia Boke Kotorske“ sa projektom „Bokeška priča“ odobrena su sredstva u iznosu od 3.176 € . Projektne aktivnosti ove nevladine organizacije, kako navode nezavisni procjenjivači u velikoj mjeri doprinose očuvanje kultre Tivta, pa i Boke, s obzrom da su direknto usmjerene na bokeljsku muziku, govor i običaje.

– NVO „Evropski dom“ sa projektom „Kreativne i psiohološke radionice“ odobrena su sredstva u iznosu od 2.152 e. Nezavisni procjenjivači ocijenili su da se podržavajući projektne aktivnosti ove organizacije unaprediti sveukupni položaja djece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica. Opšti cilj je upravo pomoć djeci i njihovim roditeljima

– NVO „AKC Pravi put“ sa projektom „Istraživanje o potrebama i problemima mladih u opštini Tivat“ odobrena su sredstva u iznosu od 2.920 e . Projekat ove nevladine organizacije je od velike važnosti za zajednicu, s obzirom da se odnosi na istraživanje koje će pokazati koje su potrebe a i problemi mladih u našoj opštini.

– NVO „KZD Napredak Gornja Lastva“ sa projektom „50 godina Lastovske fešte i drugih kulturnih manifestacija u Gornjoj Lastvi“ odobrena su sredstva u iznosu od 1.840. Projektne aktivnosti ove nevladine organiazcije, odnose se na obilježavanje jubilarne godšinjice tradicionalne kulturne manifestacije „Lastovska fešta“. Glavni cilj projekta jeste snimanje manifestacije te pravljenje filma o dugom razdoblju i brojnim kulturnim događanjima u Gornjoj Lastvi. Film će biti u funkciji promocije ambijenta, odnosno pejzaža kao atraktivne pozornice kulture, te će ujuedno biti i dio turističke ponude Tivta.

– NVO „Klapa Jadran“ sa projektom „Klapa s guštom“ odobrena su sredstva u iznosu od 4.079 e. Klapa svojim postojanjem obogaćuje turističku i kulturnu ponudu grada, s obzirom da je klapsko pjevanje oličenje mediteranske kulture.

Nevladine organizacije za čije projekte shodno Rang listi nije preostalo sredstava za raspodjelu su:
– NVO “Humanitarno društvo slijepih i CIR-a Tivat”, sa projektom „Humanitarni koncerti“;
– NVO „Miholjski zbor“, sa projektom „Dani miholjskog zbora“;
– NVO Avanturistički klub K4“, sa projektom „Wolf race – avanturističke trke i aktivnosti za djecu“;
– NVO „Fluid drum“, sa projektom „Tivat photo days“

Nevladine organizacije čiji projekti su ocijenjeni ispod 50 bodova i kojima nijesu odobrena sredstva su:

– NVO „Prijatelji Luštice“, sa projektom „Branje i priprema maslina“, nisu odobrena sredstva iz razloga nepovezanosti projekta sa strateškim dokumentima Opštine. Ciljevi projekta pa i same aktivnosti nisu dovoljno jasne ni objašnjene.

– NVO „BUM a capella“, sa projektom „Seminar klapskog pjevanja“, nisu odobrena sredstva, iako je projekat u vezi sa Konkursom i prioritetima ali bez relevantnih činjenica i statistike. Nisu objašnjeni načini praćenja i održivost.

– NVO „Kolo srpskih sestara“, sa projektom „Kolo ruke, ruke kolo“, nisu odobrena sredstva s obzirom da pojedini djelovi aplikacije nisu uopšte popunjeni ili nisu adekvatno objašnjeni.

– NVO „Matica Boke“, sa projektom „Kulinarstvom očuvajmo Boku“, nisu odobrena iz razloga nepovezanosti projekta sa strateškim dokumentima Opštine. Projektnim aktivnostima se ne rješavaju neki konkretni aktuelni problemi, te su više usmjerni na interese članova nego šire zajednice.

Najčitanije