19.5 C
Kotor

Slušaj online radio

Plavi rak – pozitivna kampanja o način ulova ove vrsta koja ima komercijalnu vrijednost

Plavi rak
Plavi rak

Stručni tim Instituta za biologiju mora, laboratorije za ihtiologiju i morsko ribarstvo iz Kotora je ovih dana na drugoj međunarodnoj konferenciji o ihtiologiji i akvakulturi u grčkom gradu Mesolongi, prezentovao rezultate istraživanja novih vrsta koje ulaze u Jadransko more.

Prezentovani rezultati odnosili su se na istraživanje rađeno u preko 100 intervjua sa našim ribarima, a fokus je bila ulcinjska regija, odnosno ušće Bojane, gdje su stručnjaci saznali mnoge specifičnosti.

Konferencija je okupila 390 učesnika iz 35 zemalja.

Riješene su i mnoge nedoumice kada su u pitanju nepoznate vrste riba i ostalih morskih organizama, jer često ribari nisu bili sigurni o kojoj vrsti se radi.

Ovih dana će se pokrenuti kampanja kako bi se ribarima na ušću Bojane objasnilo da pojava plavog raka, invazivne vrste, nije loša i opasna, već su ovi rakovi jestivi i komercijalno interesantni.

Stručni tim Instituta za biologiju mora iz Kotora će sa Preduzećem za upravljanje morskim dobrom i TO Ulcinj odraditi kampanju pozitivnog uticaja vrste plavog raka.

Aleksandar Joksimović
Aleksandar Joksimović

„Ribari su ima­li ne­do­u­mi­ce da li je pla­vi rak no­va vr­sta, da li je kod nas lo­vlje­na ra­ni­je, jer če­sto ni­su zna­li šta su ulo­vi­li. Pla­vi rak (cal­li­nec­tes sa­pi­dus) je­ste no­va vr­sta ra­ka u na­šem mo­ru ko­jeg osim pla­ve bo­je, ka­rak­te­ri­še uku­sno me­so, ali i ve­li­ke di­men­zi­je. Nje­go­vo sta­ni­šte je na sa­mom ušću ri­je­ke Bo­ja­ne jer vo­li pod­ruč­ja gdje ima pri­li­va slat­ke vo­de.

On je u Ja­dra­nu već du­že vri­je­me, no nje­go­va po­pu­la­ci­ja se po­če­la tek ne­dav­no broj­ča­no po­ve­ća­va­ti i ši­ri­ti pre­ma sred­njem Ja­dra­nu. Do­bar je pli­vač i ima ve­lik re­pro­duk­tiv­ni po­ten­ci­jal. Je­stiv je i sto­ga po­ten­ci­jal­no pri­vred­no is­pla­ti­va vr­sta. Sma­tra se da je u ju­žnom di­je­lu Ja­dra­na već us­po­sta­vio svo­ju po­pu­la­ci­ju i to na­ro­či­to u al­ban­skim i cr­no­gor­skim vo­da­ma, kazao je Aleksandar Jok­si­mo­vić iz IBM kotor.

Posebno je važno da ribari, za ulov navedene vrste raka ne koriste mreže jer rak ima izuzetno jaka kliješta kojima cijepa mreže, već da koriste vrše. Takvo iskustvo imaju i biolozi iz susjedne Hrvatske, budući da se na ušću Neretve takođe pojavila velika količina plavog raka. Stoga je potrebno uraditi veliku i pozitivnu kampanju i usmjeriti naše ribare na nov način ulova ove vrsta koja ima komercijalnu vrijednost.

 

Najčitanije