1 C
Kotor

Slušaj online radio

“Razigraj se” – stare zaboravljene igre

Razigraj se
Razigraj se

NVO „Me­štar i fu­re­šta“ u sklopu re­a­li­za­ci­je pro­jek­ta „Raz­i­graj se“ sva­kog vi­ken­da u sep­tem­bru i ok­to­bru na Pja­ci od ki­na, u Kotoru u pe­ri­o­du od 17 do 21 sat, or­ga­ni­zu­je igra­nje sta­rih dječ­jih, go­to­vo za­bo­ra­vlje­nih iga­ra kao što su la­stiš, iz­me­đu dvi­je va­tre, od­u­zi­ma­nje ze­ma­lje, ško­li­ce, ca­re, ca­re go­spo­da­re i mno­ge dru­ge.

„Ci­lje­vi pro­jek­ta su una­pre­đe­nje i pro­mo­ci­ja zdra­vog psi­ho-fi­zič­kog od­ra­sta­nja dje­ce kroz kre­i­ra­nje al­ter­na­tiv­nih i ino­vat­nih ak­tiv­no­sti za pro­vo­đe­nje slo­bod­nog vre­me­na. U slopu pro­jek­ta u narednom pe­ri­o­du pla­ni­ra­no je or­ga­ni­zo­va­nje pre­da­va­nja na te­mu va­žno­sti igre za raz­voj dje­ce kao i pret­nja­ma ko­je sa­vre­me­ni na­čin ži­vo­ta no­si sa so­bom i kre­i­ra­nje pri­ruč­ni­ka za sta­re deč­je igre.

Pro­je­kat „Raz­i­graj se” je po­dr­žan kroz pro­gram De fak­to Strong Fon­da za ak­tiv­no gra­đan­stvo, a isti se re­a­li­zu­je uz fi­nan­sij­sku po­dr­šku Evrop­ske uni­je po­sred­stvom De­le­ga­ci­je Evrop­ske Uni­je u Cr­noj Go­ri, kroz pro­gram IPA Ci­vil So­ci­ety Fa­ci­lity – sa­op­štili su iz NVO „Me­štar i fu­re­šta“.

Razigraj se
Razigraj se

Najčitanije

rsojevka