34.7 C
Kotor

Slušaj online radio

Tivat dobija sopstveni “Gradski saobraćaj”?

Blue Linje sada obavlja gardski saobraćaj u Tivtu

Lokalna uprava Tivta kreće u redefinisanje sistema javnog prevoza u tom gradu


Opština Tivat raspisala je tender za izradu Studije javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika, procijenjene vrijednost 42.500 eura sa PDV-om.

Tender traje do 26.januara kada će se i otvoriti ponude, a izabrani ponuđač koji mora imati dobre reference u izradi sličnih studija i rješenja u javnom saobraćaju, te odgovrajući stručni tim saobračajnih inženjera, imaće rok od 180 dana od dana potpisivanja ugovora da završi ovaj kompleksan dokumnet.

Njega je inače, potrebno izraditi u skladu sa Projektnim zadatkom za izradu Studije javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Opštine Tivat koji je je pripremila lokalna administracija gradonačelnika Željka Komnenovića (NP), te odgovarajućom metodologijom planiranja saobraćaja i propisima koji regulišu drumski prevoz.

U projektnom zadatku stioji da treba izvršiti “reinženjering i unapređenje projektne strukture i definisnaje potrebnih kapaciteta u sistemu javnog prevoza putnika u opštini Tivat”.

To podrazumijeva da obrađivač Studije obavi analizu i procjenu postojećeg stanja urbane mobilnosti na području najmanje opštine u Boki, dubinsku tehničko-tehnološku analizu stanja postojećeg autobuskog podsistema, analizu transportnih potreba i zahtjeva, kao i da obavi potrebne javne ankete i relevanna sistemska istraživanja te obavi brojanje putnika na svim linijama u postojećem sistemu. Očekuje se i da obrađivač Studije odradi kompletan reinženjering postojeće strukture mreže linija, tarifnog sitema, sistema karata i naplate, definiše model za proračun troškova i prihoda u sistemu javnog prevoza putnika u Tivtu, tipove i modele integracije tog sa ostalim sistemima javne mobilnosti, da rješenje za monitoring i kontrolu rada autobuskog podsistema, te da definiše dinamiku implementacije projekta.

Trenutno djelatnost javnog prevoza putnika na području Tivta obavlja autobuska kompanija Blue Line iz Herceg Novog. Ova firma gradski, prigradski i đački prevoz na teritoriji Tivta obavlja još od 2008.a posljednji ugovor sa Opštinom Tivat je za obavljanje tog posla potpisala u februaru 2019. na period od pet godina. Po opštinskoj  Odluci o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika koja sadrži i Plan linija na području Tivta, na teritoriji najmanje bokeljske opštine trenutno funkcioniše ukupno šest gradskih i prigradskih linija, pa kombiji, minibusi i midibusi Blue Linea saobraćaju na linijama Tivat centar – Lepetane – Tivat, Tivat centar – Gradiošnica – Tivat, Tivat centar – Radovići – Tivat, Tivat – Ostrvo cvijeća – Tivat, Tivat – Laštica Bay – Tivat i Tivat – Krašići – Tivat.

Korisnici usluga javnog prevoza do sada su se u više navrata žalili na način na koji on fiunkcioniše, posebno u periodu van gklavne lhjetnje turističke sezone kada je Blue Line zbog nerentabilnosti i malogh broja putnika, ukidao polaske na pojedninim linijama, prije svega prema Krtolima, u kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima. Isto tako, bilo je i primjedbi korisnika na način na koji u Tivtu funkcioniše đački prevoz koji takođe mahom obnavlja Blue Line, pa je lokalna admonistracija gradonačelnika Komnenovića odlučlila da pokuša sistemski da redefiniše problematiku javnmog gradskog i prigradskmog saobraćaja u tom gradu. Pri tome se, nuduči da je u pitanju djelatnost od javnog interesa a ukoliko to kao ekonomski isprava model pokažu analize na koje će odgovor dati Stidija čija izrada predstoji, ne isključuje ni mogućnost da Opština Tivat sama kupi potrebne autobuse i minibuse te da te da onda lokalna uprava sama organizuje funkcionisanje sistema javnog gradskog, prigradskog i đačkog previza u Tivtu. Pri tome bi postojala i mogućnost da grad Tivat za nabavku nekih vozila za svoj javni gradski prevoz a koja su na električni, hibridni i pogon na CNG gas, dobije i finansijku podršku iz IPA fodova.

Kao mogući obrađivač Studije inače, ranije je pominjan renomirani Saobraćajni fakultet iz Beograda čiji su stručnjaci već preliminarno sagledali opštu problematiku drumske infrastrukture i organizacije saobraćaja na području Tivta.

Izvor:S.L.

Najčitanije