19.5 C
Kotor

Slušaj online radio

Tu­ri­stič­ki po­ten­ci­ja­li Ko­to­ra mo­gu se kva­li­tet­ni­je va­lo­ri­zo­va­ti…

Kotor – foto Boka News

Tu­ri­stič­ki po­ten­ci­ja­li Ko­to­ra mo­gu se kva­li­tet­ni­je va­lo­ri­zo­va­ti, iz­me­đu osta­log i po­ve­ća­njem ci­je­na od­re­đe­nih seg­me­na­ta po­nu­de i sma­nje­njem pri­ti­ska na sta­ro ur­ba­no je­zgro, po­seb­no pri­li­kom do­la­ska vi­še kru­ze­ra u istom da­nu, sma­tra­ju u Tu­ri­stič­koj or­ga­ni­za­ci­ji Ko­tor. Uz po­da­tak da obi­la­zak du­bro­vač­kih zi­di­na ko­šta oko 20 eura, di­rek­to­ri­ca TO Ko­tor Ana Ni­ves Ra­do­vić, na­ja­vi­la je po­ve­ća­nje ci­je­ne kar­te za po­sje­tu ko­tor­skim be­de­mi­ma od tri do šest eura.

Ona je pod­sje­ti­la da je pre­ma po­da­ci­ma „Mon­sta­ta“ Ko­to­ru do 1. sep­tem­bra ove go­di­ne Ko­tor po­sje­tio 33 od­sto (33.542) vi­še tu­ri­sta ne­go u istom pe­ri­o­du pro­šle go­di­ne. Za­bi­lje­že­no je i 27 od­sto vi­še no­će­nja, 17 od­sto vi­še iz­let­ni­ka, dok je bro­do­va bi­lo tri od­sto ma­nje. Po­sje­ta Rim­skim mo­za­i­ci­ma bi­lje­ži rast od dva pro­cen­ta, a za osam od­sto bi­lo je vi­še jah­ti. Be­de­me je po­sje­ti­lo 170. 640 tu­ri­sta, u od­no­su na 2016. go­di­nu ka­da je Ko­tor sa San Đo­va­ni­ja po­sma­tra­lo njih 110.656.

Panorama Kotora sanimljena sa Vrmca
Photo: Boka News

– Po­sto­je još uvi­jek seg­men­ti iz ko­jih mo­že­mo iz­vu­ći no­vac uvo­đe­njem ne­kih dru­gih pri­ho­da za ko­je sma­tra­mo da ne­će bi­ti ve­li­ko op­te­re­će­nje, ni za tu­ri­ste, ni za agen­ci­je, a gra­du će sva­ka­ko bi­ti dra­go­cjen iz­vor pri­ho­da – ka­za­la je Ra­do­vi­će­va „Ra­dio“ Ko­to­ru. Go­vo­re­ći o pro­ble­mu pri­ti­ska na sta­ro grad­sko je­zgro, po­go­to­vo pri­li­kom do­la­ska ve­ćeg bro­ja tu­ri­sta sa ne­ko­li­ko kru­ze­ra u istom da­nu, ko­jih mo­že bi­ti i oko 10 hi­lja­da, uka­za­la je na po­tre­bu nji­ho­vog dis­lo­ci­ra­nja.

-Ako svi oni od­jed­nom uđu u Sta­ri grad i u jed­nom tre­nut­ku kre­ću da pre­la­ze uli­cu, na­sta­je sa­o­bra­ćaj­ni i ko­laps u sva­kom dru­gom smi­slu. Ono što tre­ba ra­di­ti je da ih vo­di­mo na raz­li­či­te lo­ka­ci­je iz­van sta­rog di­je­la gra­da, ka Rim­skim mo­za­i­ci­ma u Ri­snu, Pe­ra­stu, pe­ći­ni u Lip­ci­ma – za­klju­či­la je Ra­do­vi­će­va ko­ja je na­ja­vi­la po­ve­ća­nje za­ra­de od bo­rav­ka jah­ti, (ove go­di­ne bi­lo ih je 1.703), pod­vu­kav­ši da go­sti sa ovih plo­vi­la za sa­da ne pla­ća­ju iz­let­nič­ku tak­su.

Najčitanije