17.4 C
Kotor

Slušaj online radio

Vlada napokon donijela odluku o obrađivaču izrade izmjena i dopuna DSL Kalardovo- Ostrvo cvijeća- Brdišta

Područje koje zahvata DSL Kalardovo, Ostrvo cvijeća, Brdišta

Više od godinu izgubili da odrede ko će planski štititi kulturnu baštinu ovog dijela Boke


Vlada Crne Gore donijela je prošle nedjelje Odluku o određivanjuj rukovodioca izrade izmjena i dopuna Državne studije lokacije (DSL) Kalardovo-Ostrvo cvijeća-Brdišta“ kojom je za rukovoditeljku izrade tog planskog dokumenta oredila diplomiranu inženjerku arhitekture Kseniju Vukomanović.

Istom odlukom Vlada je odredila da će Vukomanović i njenom timu za izradu izmjena i dopuna ove DSL biti isplaćena nadoknada u visini od ukupno 50.000 eura. Pojedinačni iznosi konji će pripastži članovim i rukovoditeljki tima, biće naknadno određeni ugovorima koje će sa njima potpisati Ministartvo ekologije, prostornog planitranja i urbanizma kao naručilac izmjena i dopuna DSL.

Kabinet premijera Dritanja Abazovića (URA)  e odluku o imenovanju rukovodioca izrade ovog planskiog dokumenta donio tek poslije više od godinu dana nakon što je bivša Vlada premijera Zdravka Kriviokapića, krajem okrobra 2021. usvojila odluku o izradi izmjena i dopuna Državne studije lokacije za sektor 25 Prostornog plana posebne namjene Morskog dobra „Kalardovo-Ostrvo cvijeća-Brdišta“ u opštini Tivat. Tako je, bez ikakve potrebe i racionalnog objašnjenja od strane MEPU kojim sada vodi Abazovićeva partiujska koleginica iz URA, ministarka Ana Novaković-Đurović, izgubljeno čak 13 mjeseci u kojima je zaustavljena svaka legalna gradnja na području u obuhvatu ove DSL jer je Krivokapićeva Vlada još u oktobru prošle godine, uvela moratorijum na izgradnju u tom području, do izrade izmijenjenog i dopunjenog planskog dokumenta.

Krivokapićeva Vlade je u oktobru 2021. odlučlila da pristupi izmjeni do tada aktuelnih planskih riješenja koja se odnose na površinu od oko 17,5 hektara u postojećoj DSL „Kalardovo-Ostrvo cvijeća-Brdišta“ a koju je 2010. uradila podgorička kompanija Urbi Montenegro, po narudžbi tadašnjeg Ministarstva uređenja prostora. Inače, ova DSL obuhvata područje plaže i izletničkog punkta Kalardovo sa akva parkom, makiju i poljoprivredno zemljošte uz jugozapadni obod kompleksa tivatskog aerodroma, naseljsku strukturu Brdišta i turističke komplekse Ostrvo cvijeća i uvala Brdišta, a originalno je važila do 2020. godine. Ukupna površina obuhvaćena originalnim DSL-om iz 2010, je 146,24 hektara dok je njen obuhvat na moru površine 54,5 hektara.

Po prošlogodišnjoj odluci Krivokapićeve Vlade, rok za izradu izmjena i dopuna ove DSL je bio 12 mjeseci od „dana donošenja Studije zaštite kulturnih dobara, odnosno završetka arheoloških, konzervatorskih i drugih istraživanja“. Ta Studija međutim, do danas takođe nije završena.

Do završetka izrade izmjena i dopuna DSL „Kalardovo-Ostrvo cvijeća-Brdišta“, proplkogodišnjom odlukom Vlade, zabranjena je svaka gradnja na tom području, izuzev izgradnje javne infrastrukture, ili rekonstrucije postojećih objekata.

Zanimljivo je da se izradi izmjena i dopuna ove DSL pristupilo na inicijativu Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta a koje je Vladi ukazalo da je njena izmjena „neophodna u ciljun zaštite i očuvanja kulturno-istorijskih i prirodnih vrijednosti na ovoj lokaciji“. To je možda i prvi put u novijoj istoriji Crne Gore da se jedan planski dokument koji je predviđao masovnu gradnju hotela, vila i paratmana na obali, revidira i planirana gradnja redukuje zbog potrebe zaštite prirodnog i kultuno-istorijskog blaga. Prostor DSL „Kalardovo-Ostrvo cvijeća-Brdišta“ naime, obuhvata više značajnih kulturno-istorijskih lokaliteta, poput brojnih ostataka rimskih i antičkih građevina, prostora nekadašnjeg ranosrednjevjekovnog manastira na Prevlaci, ljetnjikovaca srednjevjekovne kotorske vlastele, starih crkava kao i spomenika iz novijeg doba popout uvale Brdišta u kojoj je 1941. potopljen razarač „Zagreb“ i poginuli narodni heroji Milan Spasić i Sergej Mašera.

„Cilj izrade izmjena i dopuna DSL je da se pristupi preispitivanju planskih rješenja, naročito u dijelu kulturne baštine, a na osnovu stručnih nalaza, arheoloških istraživanja i Studije zaštite kulturnih dobara koje je prethodno potzrebno uraditi.“- piše u Programskom zadatku za izradu promijenjenog ovog planskog dokumenta koji je pored ostaloga, do sada previđao i masovnu gradnju luksusznih novih turističkih kapaciteta, kao i marine u uvali Brdišta i njenom sada netaknutom zaleđu.

U Programskom zadatku koji je lani napravljen na inicijativu ministarstva koje je tada vodila ministarka dr Vesna Bratić, stoji da je kroz izmjenu i dopunu DSL, „potrebno preispitati plansko rješenje prvenstveno imajući u vidu složenost i kompleksnost lokacije koja se nalazi u okviru zaštićene okoline Područja Kotora koje je upisano na UNESCO listu svjetke baštine, dok samo poluostrvo Prevlaka ima zakonski status nepiokretnog kulturnog dobra na osnovu rješenja iz 1949.godine, uz očuvaje kulturnog pejzaža utvrđenih ljetnjikovaca iz ranog srednjeg vijeka Dančulovina i Grgurevina.“ Napominje se da je stoga potrebno preispitati prstornu organizaciju turističkih sadržaja „u oviru namjene za turizam uz uskađivanje sa propisima koji regulišu turističke sadržaje, kako bi se stvorili preduslovi za razvoj turizma kategorije pet zvjezdica“, kao i da je nepohodno preispitati i postojeća urbanistička riješenja iz dosadašnje DSL.

U Programskom zadatku se posebno naglašava potreba da Uprava za zaštitu kulturnih dobara izradi Studiju zaštite kulturnih dobara na području ove DSL, a koja do sada nije postojala i da propiše adekvatne mjere prezervacije tih dobara.

„Na ovaj način valorizuju se i unapređuju naslijeđene kulturne vrijednosti i omogućava održivi razbvoj. U tom smislu za riješavanje konflikta između očuvanja i zaštite izuzetnih kulturnih vrijednosti s jedne strane, i razvoja sa druge strane, Studija će dati efikasne mehanizme upravljanja i planiranja, koji će biti u funkciji sprječavanja promjena šretnih za kulturnu baštinu, posebno onih koje mogu promijeniti karakter i suštinu kulturnog identiteta“- stoji u Programskom zadatku za izmjenu i dopunu planskog dokumneta za Ostrvo cvijeća, Kalardovo i Brdišta.

Izvor:S.L.
Baner Luštica bay 330x250

Najčitanije