34.2 C
Kotor

Slušaj online radio

ASK utvrdila da su Opština Tivat i NVO Dux Croatorum nezakonito postupali sa državnom imovinom

Donja Lastva
Donja Lastva

Opština Tivat i NVO Dux Croatorum iz tog grada ugrozile su javni interes u postupku raspolaganja državnom imovinom – objektom Dma kulture u Donjoj Lastvi, a koji je protivno Zakonu o državnoj imovini i Uredbi o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini, dat u dugogodišnji besplatni zakup toj NVO. Utvrdila je dto Agencija za sprijačavanje korupcije u postupku koji je lani pokrenula po službenoj dužnosti nakon više napisa u „Vijestima“ koje su objavile da je Opština Tivat u dva navrata na po pet godina dala na besplatno korišćenje objekat Doma kulture u Donjoj Lastvi Dux Croatorumu, a ova je potom protivno ugovoru sa Opštinom, dio te nekretnine davala u podzakup trećem licu i uzimala novac.

„ASK konstatuje da u ovom postupkupostoji ugrožavanje javnog interesai postupanje instutucije suprotno princiopu tranpsrentnosti i integriteta koji je propisan članom 72 Zakona o spriječavanju koruspcije“- piše u mišljenju ASK donešenom 19.oktobra.

U aktu koji potpisuje načelnica Kristina Braletić stoji da je nakon izjašnjavanja aktera i prikupljanja svih dokaza, ASK utvrdila da su Ooština Tivat i Dux Croatorum prekršile proceduru predviđenu Zakonom o državnoj imovini, odnosno Dux Croatorum je dva puta kršio odredbe ugovora o zakupu koji je imao sa Opštinom, dajući djelove državne imovine u podzakup trećem licu i na taj način nesonovano stičući imovinsku korist.

NVO Hrvatska krovna zajednica Dux Croatorum bliska je članici vladajuće koalicije – Hrvatskoj građanso inicijativim, a predsjednik ove NVO je član Predsjendištva HGI i poslanik te partije u Skupštini Crne Gore i odbornik u SO Tivat Adrijan Vuksanović. Dux Croatorum od 2012., na osnovu ugovora kojeg su tada potpisali bivši gradonačelnik Tivta Dragan Kankaraš (DPS) i tadašnji predsjednik ove NVO, član Predsjedništva HGI Zvonimir Deković, besplatno koristi Dom kulture. Ugovor je lani produžen na još pet godina, pri čemu je za takvu odluku u SO Tivat glasao i sam Vuksanović, prethodno ne prijavivši očiti konflikt interesa koji ima u ovoj situaciji kao predsednik NVO kojoj se besplatno ustupa opštinska imovina. U objektu Doma kulture u Donjoj Lastvi inače, smješten je i stranački elektronski medij HGI-ja Dux radio, kao i Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore kojeg vodi Zvonimir Deković.

ASK je u svom postupku utvrdila da je osnovano sve ono što su ranije napisale „Vijesti“: da je Opština Tivat nije mogla samo na osnovu odluke lokalnog parlamenta da Dux Croatorumu da na besplatno korušpćenje dva puta po pet godina, opštinsku (državnu imovinu) objekat Doma kulture, a da prethodno ne sprovede javni poziv za ustupanje te nekretnine u zakup nevladinim i nepofitnim organizacijama, da je mimo ugovorene obaveze Dux Croatoruma Opština ulagala budžetska sredstva u sanacuju tog objhekta, te da lokalna uprava nije kontrolisala što sa povjerenom joj opštinsko imovinom radi ta NVO koja je skoro sve te godine dio te nekretnine davala u podzakup trećem licu.

„Na nedvosmislen način se utvrđuje da je zakupac (Dux Croatorum) prekršio ugovorenu obavezu i postupao suprotno zakonu, što se utrfilo i uvodom u izvode sa bankovnih računa.“- piše u mišljenju ASK koja precizira da je Dux Croatorum  mimo propisa, izdavao kompaniji Luštica Development zid Doma kulture dimenzija 800 x 370 cm na kome je ta firma postavila svoju reklamu i NVO na čijej je čelu poslanik HGI Adrijan Vuksanović za to plaćala 300 eura mjesečno. ASK je konstatovala da je Dux Croatorum na taj način u periodu od 1.juna 2013. do 15.juna 2016. steao protivpravnu imovinsku korist od 14.400 eura. Ugovor sa Lušticom Development  nastavljen je i lani, a ASK je u međuvremenu Vuksanovićeva NVO obavijestila da je 19.decembra prošle godine odlučila da ne nastavi taj aranžman na koji nije imala pravo.

ASK je zato u preporukama zatražila od odgovornog lica u Dux Croatorumu (Vuksanovića prim.aut.) da „u svakom budućem obligacionopravnom odnosu, dosljedno poštuje ugovorene obaveze“, a od Opštine Tivat da poštuje zakonske obaveze i proceduru prilikom davanja na korišćenje državne imovine „kako bi se time spriječio nastanak potencijalnih rizika od radnji koje izazovaju sumnju u narušavanje integriteta, transparentnosti i zakonitosti rada instuitucije“. Od Direkcije za imovinu Opštine Tivat ASK traži da ubuduće „kontinuirano vrši kontrolisanje sprovođenja ugovorenih obaveza zakupca“.

Pokušali novim ugovorom prikriti obostrano nezakonito postupanje

ASK je utvrdila i da su, nakon što je ta agencija 18.maja prošle godine počela postupak ispitivanja slučaja Dom kulture Donja lastva, Opština Tivat i Dux Croatorum, skapanjem novog ugovora o zakupu te nekretnine 10.avgusta, pokušali da isprave nelegalnosti koje je istraživala ASK. Po novom ugovoru, Opština je Dux Croatorumu dozvolila da djelove Doma kulture daje u podzakup trećim licima pri čemu bi Opšptina trebala dobiti 80 odsto, a ta NVO 20 odsto prihodovanog novca. Mrđutim, kako je kosntatovala ASK „nije preciziran način prenosa(žiro račun, rok i drugo) sredstava  dijela koji bi pripao Opštini“, niti je predviđeno da Opština mora dati prethodnu saglasnost na svaki podzakup, a što je zakonska obaveza.

„ASK je ustanovila da ustupanje u zakup nepokretnosti bez prethodno objavljenog javnog poziva, upodobljavanje novog ugovora o ustupanju prava upravljanja i korišćenja Doma kulture od 10.avgusta 2017. sa ranijom praksom NVO Dux Croatorum sa davanjem u podzakup predmetne nepokretnosti, kao i podjelu dobiti u narednom periodu kako je to navedeno članom 8 ugovora, dovodi u sumjju opravdanost prodzućenja ovog obligaciono.pravnog odnosa. Na ovaj način Opština Tivat je izrazila prihvatanje ranijih postupaka NVO Dux Croatorum, tj.protivzakonitog davanja u podzakup predmetne nepokretnosti i sticanja dobiti po tom osnovu.“- stoji u mišljenju ASK.

Izvor:S.L

Najčitanije