7 C
Kotor

Slušaj online radio

Ministarstvo ekologije: Prelazak na niskosumporno gorivo vrši se nakon ulaska broda u luku…

Kruzer u Boki – foto Boka News

Nakon što smo obajvili istraživački tekst Koliko kruzeri zagađuju vazduh u Boki Kotorskoj – rezultati ankete i istraživanja pokazali danas su nam stigli odgovori na pitanja koje smo uputili prije mjesec dana Ministarstvu ekologije, planiranja prostora i urbanizma:

Boka News: Da li imate uvid u kvalitet goriva koje koriste kruzeri (da li se provjerava uopšte) i koje su Vaše nadležnosti u smislu kontrole brodova ( kao i kažnjavanje ) koji se vezuju u Zalivu o upotrebi nekvalitetnih, goriva, čije sagorijevanje i emisija u zrak doprinosi zagađenju životne sredine i time loše utiče na zdravlje ljudi;

Ministarstvo ekologije, planiranja prostora i urbanizma: Monitoring kvaliteta brodskog goriva vrši se kontinuirano od 2017. godine, u skladu sa Uredbom o graničnim vrijednostima sadržaja zagađujućih materija u tečnim gorivima naftnog porijekla (“Službeni list Crne Gore”, br. 017/17 od 17.03.2017) i Programom praćenja kvaliteta tečnih goriva naftnog porijekla koji se u Službenom listu Crne Gore objavljuje svake godine. Program praćenja kvaliteta tečnih goriva naftnog porijekla za 2023. godinu  objavljen je u Službenom listu Crne Gore br. 054/23 od 30.05.2023.

Pored monitoringa kvaliteta goriva kod distributera, u skladu sa MARPOL konvencijom i navedenom uredbom, Uprava pomorske sigurnosti vrši kontrolu kvaliteta goriva na plovnim objektima.

U skladu sa navedenom uredbom, svi plovni objekti prije ulaska u teritorijalne vode Crne Gore dužni su da izvrše prebacivanja odnosno prespajanja, sa prethodno korišćenog na gorivo koje ispunjava uslove utvrđene ovom uredbom i u brodski, odnosno mašinski dnevnik unesu vrijeme vršenja operacije prebacivanja, odnosno prespajanja. Ovom odredbom zapravo je već od marta 2017. godine obezbjeđena zaštita vazduha u Boki na način na koji su to uredili Dubrovnik i Venecija, kojima je u skladu sa evropskom direktivom  (EU) 2016/802 o kvalitetu goriva propisano da se prelazak na niskosumporno gorivo vrši nakon ulaska u luku.

Uredbom je, u skladu sa posljednjim donesenim standardima i inicijativom proglašenja Sredozemnog mora za zonu sa smanjenim emisijama sumpora iz pomorskog saobraćaja propisano da sadržaj sumpora u brodskim gorivima od 1. januara 2020. godine ne smije prelaziti 0,5 % masenog udijela (m/m).

Boka News: Imate li kao dio Vlade Crne Gore uticaja na donošenje moguće odluke o zabrani ulaska ogromnog broja kruzera, ako znamo da su slične zabrane donijele vlasti u Dubrovniku, Veneciji…, a s obzirom na narušavanje zdrave životne sredine u Zalivu;

Na ovo pitanje nismo dobili odgovor…

Iz Ministarstva ekologije, planiranja prostora i urbanizma poručuju da redovno prati rezultate monitoringa kvaliteta vazduha u državnoj mreži, uključujući i rezultate sa automatske stanice za praćenje uticaja zagađenja koje potiče od saobraćaja, a koja je postavljena u Kotoru, na takvoj poziciji da se mogu pratiti imisija sumpor-dioksida koja može doći iz pomorskog saobraćaja, kao i koncentracije azotnih oksida i suspendovanih čestica koje se javljaju kao produkt drumskog saobraćaja.

Agencija za zaštitu životne sredine javno objavljuje rezultate praćenja kvaliteta vazduha u državnoj mreži, i svi zainteresovani mogu pristupiti ovim podacima u realnom vremenu http://www.epa.org.me/vazduh/

Svi mjesečni izvještaji koje priprema akreditovana referentna laboratorija CETI doo Podgorica u skladu sa domaćim propisima i evropskim zakonodavstvom o kvalitetu vazduha dostupni su na stranici https://epa.org.me/mjesecni-izvjestaji-o-kvalitetu-vazduha/

Posljednji dostupan mjesečni izvještaj je iz mjeseca avgusta https://epa.org.me/wp-content/uploads/2023/09/Avgust-2023.pdf u kome možete vidjeti da su sve izmjerene vrijednosti daleko ispod propisanih graničnih vrijednosti.

Objava mjesečnog izvještaja za septembar 2023. godine očekuje se narednih dana, poručuju iz Ministarstva.

Baner Luštica bay 330x250

Najčitanije