30 C
Kotor

Slušaj online radio

Ojačana Inspekcija sigurnosti plovidbe, uspostavljen informacioni sistem u pomorstvu

Boka Kotorska / Svetionik i jahta u Boki – foto S.L.

Crnogorska pomorska administracija je tom 2020.godine ostvarila određeni napredak u postizanju dugoročnih ciljeva definisanih Strategijom razvoja pomorske privrede za period 2020—2030.godina.

Kako se navodi  u „Godišnjem izvještaju o sprovođenju Strategija razvoja pomorske privrede 2020-2030 godine“, za 2020. a koji je nedavno razmotrila i usvojila Vlada Crne Gore, u toj godini je značajno kadrovskki ojačana Inspekcija sigurnosti plovidbe u kojoj je tada bilo zaposleno ukupno 9 inspektora. To je više nego duplo veći broj inspektora nego što ih je bilo 2018. koja je uzeta za referentnu godinu u odnosu na koju se mjere rezultati postignuti primjenom Strategije tazvoja pomorske privrede 2020-2030. Broj inspektora sigurnosti pomorske plovidbe je već dostigao 90 odsto onoga koji je projektovan za prvu polovinu vremenskog perioda primjene Strategije, odnosno za 2025.godinu kada je očekivano da u tom organu bude angažovano ukupno 10 inspektora.

Iako je 2020.godinu okarakterisalo značajno smanjenje obima pomorskog saobraćaja i drugih aktivnosti na moru u vezi sa turizmom zbog posljedica pandemije Covid-19, u toj je godini zabilježen i pad broja poziva u pomoć zbog nezgoda na moru, a kojih je bilo ukupno 27. Poređenja radi, 2018. godine nadležne službe regovale su u 45 takvih poziva u pomoć.

U našim vodama se tokom 2020. desila samo jedna pomorska nesreća što je pet puta manje nego referentne, 2018-.godine, a obavljena je i ukupno 21 akcija traganja i spašavanja na moru što je za 14 manje nego dvije godine ranije.

Sa 15 minuta u 2018.godini vrijeme rekacije, odnosno isplovljenja plovila za traganje i spašavanje Uptrave pomorske sigurnosti Crne Gore je u 2020. skraćeno na u prosjeku 10 minuta i 50 sekundi, što je 92% od cilja prijektovanog za 2025. za kada se očekuje da će vrijeme isplovljenja SAR plovila nakon dobijanja poziva u pomoć iznositi 10 minuta.

U Izvještaju se navodi da je tokom 2020. Ministarstvo kapitalnih investicija izradilo Analizu o potencijalima korišćenja hidroaviona za prevoz putnika i operacije traganja i spašavanja na moru i potrebama izgradnje prihvatnih kapaciteta. Uprava pomrske sigurnosti i upravljanja lukama nastavila je kontinuirane aktivnosti na unapređenju i dogradnji VTMIS sistema za elektronsnski nadzor i upravljanje pomorskim saobraćajem, koji će pokriti sve crnogorske luke i teritorijalno more Crne Gore kao i unapređenje sistema pomorskih telekomunikacija.

Uspostavljen je i Informacioni sistem za pomorstvo  koji podrazumijeva postepeno uspostavljanje i ažuriranje postojećih elektronskih evidencija stanja u crnogorskim upisnicima brodova, čamaca, jahti i drugih plovnih objekata; stranih plovnih objekata koji se nalaze u teritorijalnom moru Crne Gore; izdatih vinjeta za privatnu upotrebu i privrednu djelatnost; zaključenih ugovora o obaveznom osiguranju u saobraćaju i drugih obaveznih osiguranja korisnika plovnih objekata kao i postepeno povezivanje navedenih baza podataka sa postojećim infromacionim sistemima, te razmjenu tih podataka između UPSUL, inspekcijskih organa, Lučkih kapetanija, osiguravajućih društava, organa lokalne samouprave i carinskih organa. Ovaj informacioni sistem će omogućiti da svi nadležni organi u realnom vremenu raspolažu preciznom informacijom o svakom plovnom objektu, odnosno da li korisnici plovnih objekata koji saobraćaju u teritorijalnom moru Crne Gore imaju zaključen odgovarajući ugovor o obaveznom osiguranju u saobraćaju i da li obavljaju djelatnost iznajmljivanja plovnih objekata na zakonit način, odnosno da li se pridržavaju nacionalnih propisa.

MKI, UPSUL i Sektor za hidrografiju Zavoda za hidrometeorologiju Crne Gore u 2020. nastavili su i sa kontinuiranim aktivnostima na određivanju i klasifikovanju plonih puteva, ažuriranju nautičkih karata i odtžavanju i unapređenju Sistema pomorske signalizacije, a sve u cilju poboljšanja nivoa sigurnosti pomorske plovidbe u crnogorskim vodama.

Izvor:S.L.

Najčitanije