5 C
Kotor

Slušaj online radio

Opština Tivat već tri mjeseca čeka saglasnosti Vlade za dugoročno kreditno zadušenje

Tivat-zarada foto Boka News

Opština Tivat već skoro tri mjeseca “igra se gluvih telefona” sa nadležnima u Vladi Crne Gore u vezi dobijanja formalne saglasnsoti centralne vlasti na novo dugoročno kreditno zaduženje Opštine koje je lokalnoj uoravi neophodno kako bi izašla iz problema što joj je ostavila prethodna tivatska DPS-SD-HGI vlast.

Iako je još u januaru podnijela zahtjev Ministarstvu finansija i socijalnog staranja da odobri uzimanje dugoročnog kredita od 3 miliona eura kod CKB banke, Opština Tivat do danas još nije dobila konačni odgovor Podgorice. U međuvremenu činovnici Minisarstva finansija koji su nadležni za lokalne samouprave a koji su još uvijek kadrovi koje je ministar Milojko Spajić naslijedio od prethodnog DPS-om vođenog Ministarstva finansija, u više navrata su od Opštine Tivat tražili da raznim dopunama i saglasnostima drugih ministarstava kompletira svoj zahtjev, ali do danas o njemu još nisu odlučili. Po njima, zahtev lokalne uprave Tivta kompletiran je tek nedavno i tek će sada uslijediti procedura odlučivanja po njemu.

“Ministarstvo finansija i socijalnog staranja analizira dostavljeni zahtjev Opštine Tivat i nakon toga će se prema njemu odrediti, odnosno sprovesti dalju zakonom definisanu proceduru,  u saradnji sa Opštinom Tivat. Zahtjev za dugoročno zaduživanje Opštine Tivat, od 8. marta 2021. godine, Ministarstvu je dostavljen 9. marta 2021. godine, pa nije postojala mogućnost da se već obradi i sprovede potrebna procedura za koju je zaduženo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja.- rekli su nam iz iz resora koji sada vodi ministar Spajić.

Napomenuli su da je članom 57 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti definisano da “Opštine mogu uzimati dugoročne pozajmice i davati garancije uz prethodnu saglasnost Vlade, koja se daje na predlog Ministarstva finansija”.

“Navedena odredba jasno ukazuje da Ministarstvo ne daje saglasnost na zaduženja opština, već to čini Vlada Crne Gore, na predlog Ministarstva finansija i socijalnog staranja. Podsjećamo da Opština mora da ispuni uslove definisane članom 49 Zakona o finansiranju jedinica lokalne samouprave koji glasi: “Opština se može zaduživati tako da ukupna otplata glavnice i kamate na godišnjem nivou, plaćanja po osnovu ugovora o lizingu i drugih obaveza koje imaju karakter duga, ne smije preći 10% ostvarenih tekućih prihoda u godini koja prethodi godini zaduživanja, uz prethodnu saglasnost Vlade. Opština može da se zaduži iznad nivoa iz stava 1 ovog člana samo za finansiranje kapitalnih izdataka od strateškog značaja za opštinu, odnosno državu, uz prethodnu saglasnost Vlade- poručili su iz Ministarstva finansija.

Ističu da bi Ministarstvo  razmotrilo ispunjenost uslova za kreditno zaduženje lokalne uorave, “Opština je dužna da, uz zahtjev, dostavi i prateću dokumentaciju definisanu Uputstvom o sadržaju zahtjeva za dugoročno zaduživanje opština, privrednih društava, ustanova i drugih pravnih lica čiji je osnivač opština.”

“Nakon dobijanja dokumentacije, ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja upućuje Vladi Crne Gore predlog za davanje saglasnosti na traženo kreditno zaduženje.Ministarstvo ima profesionalnu i dobru saradnju sa opštinama, pa tako i sa Opštinom Tivat. Predstavnici Ministarstva su imali dva sastanka sa predstavnicima Opštine Tivat u toku ove godine, na kojima se na konstruktivan način tražilo rješenje, a koje bi bilo u zakonskim okvirima”.- kazali su “Vijestima” iz resora ministra Spajića.

Sa druge strane, u lokalnoj upravi Tivta koju vodi koalicija građanskih listi Narod Pobjeđuje, Bokeški Forum i “Goran Božović-časno  dogovorno za bolji Tivat” nezvanično izražavaju veliko nezadovoljstvo načinom na koji je do sada postupalo Ministarstvo finansija. Sumnjaju da njihov zahtjev za dobijanje saglasnostu na dugoročno kreditno zadušenje “namjerno opstruiraju DPS kadrovi koji su ostali na svojim pozicijama u tom ministarstvu, prvenstveno Mersija Purišić.” Ona u Ministarstvu finansija obavlja dužnost načelnice Direkcije za upravljanje gotovinom, servisiranje duga, evidenciju državnog i javnog duga.

Željko Komnenović – foto Boka News

Administracija gradonačelnika Tivta Željka Komnenovića (NP) pripremila je, a lokalni parlament na sjednici 29.decembra prošle godine usvojio Odluku o dugoročnom zaduživanju Opštine Tivat po kojoj bi lokalna uprava uzela kredit od 3 miliona eura.

Aktuelna tivatska lokalna vlast građanskih listi NP, BF i GB koja je nakon izbora 30.avgusta, preuzela upravljanje gradom od koalicije DPS-SD-HGI,  već je ranije saopštila da je u gradskim finansijama zatekla stanje daleko gore od onoga kojim su se prije njih hvalili nekadašnji tivatski DPS čelnici predvođeni bivšim gradonačenikom Sinišom Kusovcem i bivšim predsjednikom SO Ivanom Novoselom. Kako se pokazalo nakon što je 16.oktobra dužnost preuzeo novi gradonačelnik Željko Komnenović, Opština Tivat uopšte nije likvidna kako su tvrdili Kusovac i Noviosel, ima preko 3,5 miliona dospjelih, a neplaćenih obaveza od čega je čak 1,25 miliona bilo samo u neizmirenim fakturama za razne robe i uslluge koje je nova vlast zatekla po fiokama Sekretarijata za finansije kojim je do tada rukovodila Rajka Jovićević (DPS). Opština ima i višemilionske nadolazeće obaveze za plaćanje uzurpiranog privatnog zemljišta koje je građanima uzela bivša DPS-SD-HGI vlast, odnosno za vraćanje ranije uzimanih kredita njemačkoj banci KfW za gradnju kanalizacione i vodovodne infrastrukture.

Zbog toga je SO Tivat donijela odluku  o dugoročnom kreditnom zaduženju na iznos od 3 miliona eura, a najbolju ponudu za to uprava grada dobila od CKB banke. Ukoliko joj Vlada konačno da zeleno svjetlo, Opština će kod te banke sa namjenom realizacije kapitalnih investicija, uzeti kredit sa rokom otplate od šest godina, pri čemu je grejs perid u trajanju od godinu dana. Kamatna stopa je 2,75 %  + šestmjesečni Euribor, a naknada za odobrenje kredita koja se plaća jednojratno, iznosi 0,10 % od iznosa odobrenog kredita.

„Dugoročno kreditno zaduženje neophodno je radi obezbjeđivanja finansijske stabilnosti i realizacije kapitalnih izdataka:  realizovane, a neisplaćene kapitalne obaveze prenesene iz 2020. godine; obaveze po osnovu kreditnog zaduženja prema KfW banci prenesene iz 2020. godine; obaveze po osnovu faktičke eksproprijacije po presudama; ugovorena, a nerealizovana obaveza za saobraćajnicu MR2“- navedeno je obrazloženju koje je tada dostavljeno odbornicima.

Opština Tivat / foto Boka News

Sve to međutim, zakočila je činjenica da iz Podgorice do danas nije dobijena tražena saglasnost na ovo zaduženje, pa čelnici Tivta imaju sve više problema da kontrolišu narastajući gnjev ljudi kojima Opština već duže vrijeme duguje veliki novac, prvenstveno za isplatu naknada za uzurpiranu privatnu zemlju mještana Krtola na lokalitetu Klačina gdje je bivša lokalna DPS-om predvođena vlast, sagradila postrojenje za prečišćavanja otpadnih voda,  a da prethodno nije riješila imovinsko-pravna pitanja.

„Tačno je da bi, uz postojeće dugoročne kreditne obaveze koje imamo, sa uzimanjem ovog kredita koji nam je neophodan da izađemo iz problema koji nam je ostavila prethodna DPS-SD-HGI gradska uprava, tek 2023. „probili“ kreditni limit od 10% ostvarenih tekućih prihoda u godini koja prethodi godini zaduživanja. Ipak, smatramo da uz sve mjere koje smo u međuvremenu preduzeli na smanjenju javne potrošnje, kresanju troškova rada lokalne administracije i prvenstveno, njenoj racionalizaciji otpuštanjem više desetina zaposlenih koji su biki klasični tehnološki višak, Opština Tivat ima dovoljno finansijskog prostora i potencijala da joj se odobri ovo kreditno zadušenje od 3 miliona eura. Tim prije, što su kreditne obaveze koje već imamo, na nas u najvećoj mjeri prenesene od strane bivše Vlade koja se kreditno zaduživala sa vipe desetina miliona eura kod njemačke KfW banke za gradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture po primorju, a onda te obaveze u nejvećoj mjeri prenijela na primorske opštine“- kazao nam je izvor iz vrha Opštine Tivat koji je insistirao na anonimnosti.

Izvor:S.L.

Najčitanije