14 C
Kotor

Slušaj online radio

Porijeklo i smisao toponima Kotor

Kotor – foto Boka News

Piše: Prof. dr Miomir Abović

U ovom članku pokušaćemo odgovoriti na pitanje porijekla i smisla toponima Kotor. S obzirom na istorijski značaj Kotora kao grada ne samo u okvirima Boke nego i mnogo šire, bilo bi veoma značajno ispravno i vjerodostojno riješiti problem porijekla i smisla ovog bokeljskog toponima.

Valja nam, naravno, prvo promotriti što se u relevantnoj literaturi navodi o toponimu Kotor. Skok u svom Etimologijskom rječniku hrvatskoga ili srpskoga jezika kaže sljedeće:“S tal. Cáttaro se akcentom ne slaže. Prema tal. akcentu trebalo bi da stoji Kȍtor, što nije potvrđeno. Znači da su dočetak umiješao sufiks –or. Predslav. je toponim prvobitno proparoksitona, što se vidi i iz Konstantinove grafije Δεκάτερα, gdje je a u penultimi oslabljeno u e. Kátera je zacijelo dalmatsko-romanski oblik na –α kao Πίταυςα < Epidaurus “Cavtat” (Skok 1972: 171). Iz Skokovog, unekoliko zbrkanog, (pokušaja) tumačenja može se zaključiti da on smatra kako je toponim Kotor primarno dalmatsko-romanski, tj. predslavenski oblik: Kátera. Iz glasovnog lika Kátera izvesti današnje Kotor, međutim, nije moguće: Kátera bi u pra(južno)slavenskom dalo lik *Katero. Sa druge strane, vrijedi notirati Skokovo zapažanje o sufiksu –or u toponimu Kotor. Toponimom Kotor  bavila se i ugledna bokeljska romanistica Gracijela Čulić:”Ime grada Kotora je nesumnjivo u središtu toponomastičke konstelacije Boke Kotorske. O njemu je dosta pisano, ali osim lingvističkih modifikacija i činjenice da njegovi toponimski oblici predstavljaju neke predromanske ili romanske supstrate, o njegovoj semantici ostaju samo hipoteze. Impresionistički princip u objašnjavanju etimologija naziva uopšte u onomastici vrlo često dovodi do krivih zaključaka i kvazinaučnih definicija. Svaka unaprijed postavljena premisa ili stav ne vodi pravom rješenju onomastičkih, a posebno etimoloških enigmi. Ponekad, kao u slučaju stare Decatere, Decaderona ili Catarum-a, možemo odrediti ubikaciju, etimologiju, ali ne i semantiku. Arheologija, epigrafija, numizmatika i druge toponomastici komplementarne discipline jednostavnije rješavaju svoju problematiku nego etimologija. Ono što se zasigurno može reći za toponim Kotor, koji moramo spomenuti kao polaznu osnovu za zadovoljavanje toponomastičkih normi, jeste da je ime grada antičkog porijekla i da, u vezi s tim, njegova semantika upućuje na topografski položaj terena na kome je ponikao, na strme stijene kraških oblika.

Mogla bi se prihvatiti ideja da je asocijacijska predstava uslovila i neutralizovala osnovno leksičko značenje” (Čulić 2009: 51). Autorka zatim navodi citat iz Skoka koji smo gore pomenuli i prokomentarisali, te zaključuje:”Preferirajući dalmato-romanski značaj za objašnjenje srednjovjekovnih priobalnih toponima Skok nije isključio ni asocijativnu motivaciju izazvanu konfiguracijom tla na kome je toponim ponikao, kao ni fonetsko-morfološke promjene romanskog govora u vremenskim i sociokulturnim tokovima” (Čulić 2009: 52). Čulić se, dakle, u načelu slaže sa Skokom da je Kotor fonološki posljedak nekog predromanskog ili romanskog supstrata, tj. da je ime grada antičkog porijekla. Međutim, što i vidimo iz njenog izlaganja- i pored nagađanja da bi toponim Kotor mogao imati veze sa konfiguracijom tla- bokeljska romanistica nije optimist u pogledu rješenja smisla istog.

Ako nam Skok i Čulićka, baveći se direktno porijeklom i smislom toponima Kotor (kažemo direktno budući da se Skok u svom Etimologijskom rječniku hrvatskoga ili srpskoga jezika bavio  toponimom Kotor i indirektno, u okviru jedne druge leksikografske jedinice; o tome više kasnije) i nisu ponudili gotovo nikakav pouzdani temelj od kojeg bi se moglo krenuti u dalje istraživanje, onda je to nesumnjivo uradio hrvatski jezikoslovac Slobodan Čače. Slobodno možemo reći da  njegov rad  Promjene u naseobinskom sustavu kasnorimske Dalmacije: tragovi u toponimiji   predstavlja ključni iskorak u rješavanju problema porijekla i smisla toponima Kotor; zato ćemo ovdje detaljno predstaviti (i prokomentarisati) postavke koje je Čače iznio u pomenutom radu. On najprije prikazuje sva imena i navodi starije potvrde u izvorima: Decadaron Rav.VI 16 (208,7); Guido 114 (541,24), Decadoron V, 14 (379,15). ‘Ιοάννου έπισκόπου Δεκατερῶν (Anastazije Bibliotekar prevodi: Ioanne episcopo Decateron) god. 787.; τὰ Δεκάτερα: Konst. Porph. them, II 61, 15, adm. imp. 29, 30 (sredina 10. st.); Δεκάτερα: Theophan contin. V 53, p. 289, Bonn.; Niketas Akominatos 5,4, p. 206, Bonn.; (46.) Et dedimus Petrum Dracculum quem compa(ra)ui a Catarinis pro III. Solidis. Sumpetarski kartular; in culfo de Cattaro, Decaterum Dukljanin, pogl. 31 i 36 (ed. Šišić, 329, 333) (Čače 1998: 26). I nastavlja:”Slavenski lik Kotorъ (od 13. stoljeća); današnji standardni lik Kòtor; na srednjodalmatinskim otocima (čakavski): Kotȍr, gen. Kotȍra. Talijanski Cáttaro. Grad Kotor je prvi put potvrđen u Anonima Ravenjanina. Po svemu je podatak preuzet iz nekog kasnog vrela, odnosno kasnije revizije cestovne karte ili itinerarija. Znakovito je pak da isti izvor ne spominje grad Akruvij, staro ilirsko središte i općinu, potvrđenu još u 2. stoljeću u okviru ilirskog kraljevstva (Livije). Akruvij je postao sjedište zajednice rimskih građana, zacijelo još u 1. st. pr. Kr. (Plinije), a ime se javlja i u natpisu. Prema Mayeru, trag imena čuva se u imenu župe Grbalj, jednog prostranijeg plodnog predjela u Boki. Po svemu, Akruvij je zamro, a zamijenio ga je novi grad Kotor koji će nadživjeti slom provincije Dalmacije i odigrati važnu ulogu u srednjem vijeku. (Čače 1998: 26). Zatim Čače nabraja toponime u glasovnom smislu bliske toponimu Kotor. Počinje od imena nekih utvrđenja koja su pod Justinijanovom vladavinom podignuta na području Dardanije, a koja donosi Prokopije u spisu O gradnjama. Tri potvrde kod Prokopija glase: Κάτταρος, Κατταρηκός, Κατταφέτερος. “Ovakva imena”, nastavlja Čače, “ne pojavljuju (se) u susjednoj oblasti na istoku, oko Naisa (Niša), niti još istočnije u oblasti Remesijane (Bela Palanka), već samo u užoj Dardaniji. Prema tome je izvjesno da ovi kašteli pripadaju području smještenom na jugozapadu Srbije odnosno na Kosovu, dok je njihova identifikacija na terenu nemoguća. Inače se radi o brojnim uporištima koja su obnavljana ili tek podizana tijekom Justinijanove vladavine kako bi se osigurala obrana ugroženih pokrajina pred barbarskim naletima” (Čače 1998: 27). Onda nabraja ostale toponime glasovno bliske toponimu Kotor: Kotorac kod Sarajeva, Kotor-Varoš u Vrbanji (grad za koji kaže da se prvi put pominje u ispravi Stjepana Kotromanića izdanoj oko 1326., a zatim 1412. u  Hrvojevoj ispravi. “U očevidnoj vezi s imenom grada”, navodi Čače, “je ime sela Kotorište (Kotorišće) kod Kotor-Varoši”. Slijede toponimi Kotorača (selo u Srbiji, okrug podrinjski (19. st.), Kȍtora “selo u Kozari”, Kotor “selo kod Mrkonjića”, Kotorić “selo u županiji požeškoj”, Kotoriba “mjesto na ušću Mure u Dravu, spominje se tek od 17. st.” (Čače 1998: 29). “Poseban slučaj je”, ističe Čače, “Kotor kod Crikvenice. Kao ime mjesta kod Crikvenice spominje se od 15. st., a očuvalo se do danas. Starije potvrde: v Kotori, 1450. MCr. 76; Kotorom, 1455. MCr. 82; s Kotora, 1536. MCr. 238. Javlja se i ime naselja Potkotor. Vjerovalo se da je utvrda ovog imena zapravo kasnoantička, pa bismo u tom slučaju imali još jednu zanimljivu arheološku potkrepu tezi da je distribucija toponima Kotor u osobitoj vezi s razdobljem na prijelazu iz antike u srednji vijek. Pokazuje se, međutim, da kasnoantičkih ostataka ovdje nema. Također valja spomenuti da se i samo ime izvodi od *kod + Tor” (Čače 1998: 29). Zatim Čače dolazi do suštine eksplikacije porijekla i smisla toponima Kotor.”Polazeći od toga da se najstariji potvrđeni lik imena Kotora može analizirati kao *De-catarum, Mayer (Antun Mayer; dodatak je moj, M.A.) je predložio indoeuropsku etimologiju polazeći od korijena *qat- “preko proširenog oblika *qot-or-. Povezao je naš toponim sa staroirskim cathir, odnosno velškim cader „Burg“, ističući da je tvrđava Kotora prirodno branjen položaj. Smatra se inače da je do značenjskog pomicanja od izvornog „plesti, oplitati“ prema pojmu „utvrđeno mjesto“ došlo preko značenja „pletena ograda, plot“ odnosno „ograđeno mjesto“ (…) Prema poredbenoj građi koju donosi Pokorny, može se međutim doći do nešto potpunijeg uvida u probleme povezane s našim toponimima. Vidljivo je naime da je od istog IE. *kat- (*a ne *qat– = *k’at-) izveden niz slavenskih leksema, , a naći ćemo za njih potvrde i u Akademijinu rječniku. Pored ostalog, potvrđen je izraz kotora u značenju „ograđeno mjesto za stoku“, što može objasniti učestalost dijela ojkonima. Posebnu pak važnost je imao izraz kotar, koji je u hrvatskoj srednjovjekovnoj pravnoj terminologiji bio ekvivalent latinskom districtus. Postojanje glasovno bliskih riječi moglo je dovesti do osobitih vidova prihvaćanja mjesnih imena aloglotskog podrijetla, pa i do različitih pojava njihove „re-etimologizacije“ prilikom uključivanja u korpus jezika“ (Čače 1998: 29-30). U daljem toku svog izlaganja o porijeklu i smislu toponima Kotor  Čače ustvrđuje kako bi „ (…) u 6. stoljeću (…) bio u porabi leksem s osnovom koja bi mogla zvučati kao *kattaro– (Čače 1998: 31). “Takav leksem, međutim”, nastavlja Čače, “ne pripada ni latinskom jeziku koji je tada prevladavao u provinciji Dardaniji, kao ni grčkom, čiji se utjecaj osjećao i ranije, a u ranobizantsko doba stalno jačao. Opravdano je dakle pomišljati na neki od jezika koji su se tada govorili u ovim krajevima.” (Čače 1998: 31). Čače smatra da je ta riječ “ (…) podrijetlom iz leksika domorodačkog jezika na jugoistoku Ilirika, onoga za kojeg se pretpostavlja da bi se jedini mogao zvati ilirskim” (Čače 1998: 32). Ali i on sâm- čak i načinom na koji organizuje iskaz i pojedinim leksičkim- iskazuje sumnju u svoju pretpostavku.”Jezične prilike”, kaže u tom pravcu Čače, “u odmaklim godinama kasne antike slabo poznajemo (naglašavanje je moje; M.A.). Kolikogod bila izrazita dominacija latinskog, odnosno grčkoga, nedvojbeno je da valja računati s otocima koji su obilježeni porabom govora nastalih od predrimskih jezika. Vitalnost tračkog u istočnijim područjima, kao i održanje jezgre iz koje se razvio albanski jezik pokazuju da je mjestimično očuvanje domaćih govora- načelno govoreći- povijesna činjenica. Drugo je pitanje koliko je realno očekivati da će se neki takav govor održati u Boki. Čini mi se, također, da s tim ne bi trebalo računati niti u sarajevskoj kotlini koja je bila urbanizirana i, dakako, romanizirana (naglašavanje je moje, M.A.). Igrajući se s vjerojatnostima (naglašavanje je moje, M.A.) čini mi se izvjesnijm pretpostaviti da su jadranski Kotor i Kotorac-Katera u Bosni osobiti toponimijski prežici. Radilo bi se o starim gradinskim položajima za koje se u mjesnoj uporabi utvrdilo ime koje je zapravo apelativ posuđen iz domorodačkog jezika. Tako bi *Cattaro– imalo, po prilici, funkciju brojnih naših oronima niza Gradina“. (Čače 1998: 31).

Kotor noću - foto Z. Nikolić
Kotor noću – foto Z. Nikolić

Naglašeni segmenti iz zadnjeg citata govore o jasnoj i izraženoj Čačeovoj skepsi prema svojoj vlastitoj hipotezi da je leksem s osnovom *kattaro– porijeklom iz ilirskog jezika, i, sve i da jest, o malom stupnju vjerovatnoće da bi se neki takav govor mogao održati u Boki. U ovom kontekstu valja podsjetiti i na znakovite riječi Radoslava Katičića o ilirskom jeziku:”Whatever the value of these glosses and of the etymological equations they invite (ilirskih glosa ranije navedenih u Katičićevom tekstu; dodatak je moj, M.A.), it is clear that on their basis no comprehensive study of Illyrian historical phonology is possible. The only possibility, if any, to arrive at such a goal is to include into etymological research the names that are directly or indirectly attested in the ancient Illyricum. This material is comparatively rich but the meanings of the forms even in the most favorable cases remain conjectural and normally one has to resort to more or less arbitrary guesses. The probabilistic foundations of any etymological combination  are under such circumstances much weaker, the probability of chance similarities much higher” (Katičić 1976: 171—172). Stoga, kad je u pitanju vezivanje nekog leksičkog korijena za ilirski jezik, treba, u metodološkom smislu, biti veoma oprezan. Sa druge strane, kao itekako validnu i ubjedljivu, treba uzeti Čačeovu tvrdnju da bi se „ (…) uz malo smjelosti, slijedeći uvjerljivu Mayerovu etimologiju, moglo (…) pomišljati na temeljno značenje „ograđeno/obzidano mjesto“ > “utvrda”. Zanimljiva je i njegova konstatacija da je “ (…) postojanje glasovno bliskih riječi moglo (…) dovesti do osobitih vidova prihvaćanja mjesnih imena aloglotskog podrijetla, pa i do različitih pojava njihove „re-etimologizacije“ prilikom uključivanja u korpus jezika“. Upravo navedena Čačeova tvrdnja diskretno sugeriše mogućnost da istraživanje porijekla i smisla toponima Kotor usmjerimo u jednom drugačijem (i novom) pravcu: u pravcu postavljanja i propitivanja hipoteze da je ovaj toponim nastao u rezultatu kombinovanja morfoloških jedinica slavenske provenijencije.

Vratimo se, u tom pokušaju, najprije na Skoka. Vidjeli smo da u tumačenju porijekla i smisla samog toponima Kotor  Skok nije dao nikakvo pouzdano tumačenje. U eksplikaciji etimologije nekih drugih leksema Skok nam je, međutim, pružio veoma korisne podatke za rješavanje porijekla i smisla toponima Kotor i ukazao na staze kojima se treba kretati u tom pravcu. Tako, npr., u tumačenju etimologije leksema kȏt  Skok kaže sljedeće:”sinonim kotac. Odatle sa deminutivnim sufiksom -ьc (…) 1. “staja za svinje”, (…) 2. “drvena pregrada za ovce ili koze”. Ne osjeća se više kao deminutiv od kot, jer je primitivum teritorijalno ograničen. Imenica kotac balkanska je riječ slavenskog podrijetla (naglašavanje je moje, M.A.) : rum. coteṭ, alb. kotéc = kutéc, ngr. κοτέτσι. Riječ kotac ima još specijalnih značenja. U Srijemu kao u rus. „u barama mjesto gdje se riba hvata“, u Posavini kao mlinarski termin „mjesto u vanjskom mlinskom kotaču gdje se križi sastaju“, u južnoj Dalmaciji (?) „mjesto u njivi između dvije grede“, dok je u stcslav. kotьcь značio „cella“. Sa pejorativnim složenim sufiksom –obanja (upor. muškobanja) < -oba + -nja: kotobanja f (Srbija, Srijem) pored kotoban „koš za kokoši, da pronesu jaja“. Sličan slavizam pojavljuje se u rumunskom coṭofanǎ od kotьcь. Sa sufiksima –ora/-ara nalazi se u svim  južnoslavenskim, od sjevernih slavina samo u slovačkom: bug. kόtora pored kόtara „staja“, kȍtar m (Vuk): „ 1. „plot oko stoga sijena za obranu od stada, 2. (hrv.-kajk.) mjesto ograđeno pod zemljom; (…) 3. mjera za ukljeve (…) s izvedenicama na –ica kòtarica „nešto opleteno od pruća“, na –ina kotàrina (Lika) „ograđeno mjesto u kojem je zdjeveno sijeno“ (…), na –ka kòtārka f „ambar“, na –nica kòtārnica „porez spahijama od sijena“. Ovamo idu toponimi Kotor-Varoš, pomenut već kod Porfirogeneta Κάτερα. Zatim kòtār m (1423) u vrlo starom značenju „territorium, međa, kraj, srez“ kao administrativni termin. Upor. lat. fines. To posljednje značenje nastalo je možda unakrštavanjem praslav. izvedenice sa hatar (…) Osnovno je kot od ie. korijena *qet-, prijevoj *qot-/*qat-, koji znači “pleterni rad, za stanovanje”. Paralele su u Avesti kata– “komora, klijet” , nperz. kad  “kuća“, got. heÞ „komora“, njem. Hütte, stengl. cote, sanskrt. particip cátant „sakrivajući“ (Skok 1972: 168). Ruski Etimološki rječnik slavenskih jezika navodi četiri odrednice korijena-leksema kot-. Za nas je zanimljiva odrednica kotъ III  u okviru koje se navode sljedeći leksikografski podaci:“ (…) сербохрв. диал. кȍт м. р. ‘закут для домашних животних, для молодняка’, ст. чеш. kot, kόt м.р. ‘будка, лавка (рыночная)’ (ЭССЯ, вып. 11: 211). Zatim, kad je etimologija ovog leksema u pitanju, čitamo sljedeće:“ (…) Pодство с ир., авест. kata– ‘помещение, кладовая’, констатацией которого довольствовались другие авторы (…) отпадает, поскольку для ир. формы средствами внутренней реконструкции- производность от глагола kan– ‘копать’- восстанавливается праформа *kṇ-ta. В то же время трудно отрицать близость слов и значений ир. kata ‘подземное помещение’ – слав. *kotъ, *kotьcь ‘закут, хлев’: древним хлевом для мелких животных у славян был, видимо, тоже род землянки, подобно тому, как преимушественно земляночным было и древнее жилище самих славян. Здесь уже содержится суть диахронического тождества двух слав. слов- более древнего *kotъ, *kotьcь и более позднего *hata. Наиболее вероятно, что *kotъ III было ир. заимствованием древней поры“ (ЭССЯ, вып. 11: 212). Pažnje vrijedno je i sljedeće zapažanje iz ЭССЯ vezano za odrednicu *kotar/*kotara, izvedenicu iz *kot:“ (…) Производное с суф. –arъ/-ara от *kotъ (…) Следует обратить внимание на преимущественно ю.- слав. распространение, а также на характерную суффиксальную модель. В семантическом отношении почти исключительно скотоводческое слово, поэтому слвц. диал. примеры можно отнести за счет проникновения балканской пастушеской лексики на Карпаты. Любопытно, что топоним Kotor упомянут уже Константином Багрянородным (X в.): κάτερα“ (ЭССЯ,  вып. 11: 199). U Etimološkom rječniku hrvatskoga jezika, pod odrednicom kȍtac, nalazimo sljedeće objašnjenje:“Postalo od psl. *kotьcь (csl. kotьcь „kavez“, sln. kộtec „ograđen prostor u kutu svinjca“, rus. dijal. котéц „pregrada za lov ribe“, stpolj. kociec „ograđeni prostor za domaće životinje“), što je izvedeno od *kotъ “svinjac, staja” (hrv. star. kôt (19. st. Karadžić, Osijek), stčeš. kot „tezga, pregrada (tržnica)“). Moguće je da je prvotno značenje bilo „opletena ograda ili pregrada“, na što upućuje i poslovica „Pleti kotac ka(k)o ti i otac“ (19. st.)“ (ERHJ 2016: 488).

Da ukratko rezimiramo dosad rečeno: Čače je, pozivajući se na Antuna Mayera, ukazao, kad je u pitanju porijeklo i smisao toponima Kotor, na korijen *kat– „flechten, Flechtwerk” i na hipotezu da je- preko značenja “pletena ograda, plot”, odnosno “ograđeno mjesto”- moglo doći do semantičkog pomaka od izvornog „plesti, oplitati“ prema pojmu „utvrđeno mjesto“, a onda, „slijedeći uvjerljivu Mayerovu hipotezu“, da bi se moglo pomišljati i na temeljno značenje „ograđeno/obzidano mjesto“ > “utvrda”. Premda smatra da je korijen kat- porijeklom iz ilirskog jezika, i Čače tvrdi da je od tog korijena “izveden niz slavenskih leksema od kojih su neki potvrđeni još u starocrkvenoslavenskim tekstovima” (on navodi lekseme kotora, kotar). Činjenica da su te slavenske lekseme potvrđene već u starocrkvenoslavenskim tekstovima ukazuje na mogućnost da je korijen kat-/kot– u tom sinhronijskom presjeku već bio apercipiran kao  (pra)slavenski korijen. Zanimljiva je i Čačeova tvrdnja o tome da je “postojanje glasovno bliskih riječi moglo (…) dovesti do osobitih vidova prihvaćanja mjesnih imena aloglotskog podrijetla, pa i do različitih pojava njihove „re-etimologizacije“ prilikom uključivanja u korpus jezika“. Skokov Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika, ERHJ i ЭССЯ donose dodatne podatke koji sugerišu da korijen kot– i njegovo temeljno značenje možemo vezati za praslavenski ili neke njegove dijalekte. U ЭССЯ se iznosi pretpostavka da je kotъ, kotьcь u značenju „pregrada, staja“ pozajmljenica najstarijeg doba iz iranskog „(podzemna) prostorija“ (na temelju činjenice da je staja za sitne domaće životinje kod Slavena takođe bila vrsta zemunice); to znači da se u periodu doseljavanja Slavena na Balkansko poluostrvo taj leksem može smatrati slavenskim leksemom. Bitna je u tom pravcu i tvrdnja da je *kotar/*kotara “преимущественно ю.- слав. распространение” te da je u pitanju specifični tvorbeni model. Ono što se u  ЭССЯ tvrdi za leksem kotar/kotara, to Skok u svom Etimologijskom rječniku kaže za leksem kotьcь: da je u pitanju „balkanska riječ slavenskog podrijetla“. Konačno, ERHJ nam donosi potvrde refleksa leksema kotьcь u nizu slavenskih jezika iz kojih možemo zaključiti- te tako na neki način potvrditi kao plauzibilnu Mayer-Čačeovu hipotezu o semantičkoj evoluciji „pletena ograda, plot“ >  „ograđeno/obzidano mjesto“ > “utvrda”- da su derivati izvedeni od korijena kot– generalno denotirali raznovrsne akcidencije ograđenog/zagrađenog prostora.

Luka u Kotoru tokokm italijanske okupacije

U pravcu potvrde teze da je korijen kot– slavenski korijen, te da je semantička evolucija istog mogla ići u smjeru „pletena ograda, plot“ > „ograđeno/obzidano mjesto“ > “utvrda” značajne dokaze nalazimo u radu Jasne Vlajić-Popović “Psl. *kotiti/*katati i *kotъ/*katъ– tragovi –a- vokalizma na slovenskom jugu“. Ona  navodi sljedeće:“ (…) Izgleda da ipak postoji jedno značenje (korijena kot-; dodatak je moj, М.А.) (…) koje se (faktički indirektno)  može identifikovati u svim slovenskim jezicima- svakako sa –o- vokalizmom, a kod nekih i sa –a- vokalizmom: to je značenje “motka, kolac, brvno”. Za ovu priliku možemo ga numerisati kao *kotъ V, mada ono zapravo leži u osnovi semantike psl. *kotъ III (koje je pak specifično po tome što mu se značenja identifikuju preko semantičkog dijapazona psl *kotьcь) (…) Nameće (se) pitanje zašto bi se termin tako raznorodnih značenja kao što je *kotь III (tj. *kotьcь), koji i formalno i semantički može naći svoje mesto u idioglotskom sistemu (praslovenskom, odnosno svih slovenskih jezika danas) (…) zašto bi se, dakle, takav termin tumačio kao pozajmljenica? Ovakav postupak predstavlja primer izlišnog traženja rešenja na strani iako ono postoji u domaćem sistemu“ (Vlajić-Popović 2007: 73). Vlajić-Popović pita se koji bi bili razlozi da se psl. *kotъ III, odnosno *kotъ V  tretiraju kao postverbal od *kotiti “bacati, valjati i sl.” I odgovara:|“Pošto formalnih prepreka nema- jer taj maskulinum ima odgovarajući oblik tipičan za postverbale (…) a osim toga i ženski parnjak **kota kao i pandan sa –a- vokalizmom- težište argumentacije nalazi se u domenu semantike. Tu postoje dva momenta: zakonitost prelaza “motka” → “ograda” i, kao njegov preduslov, postojanje paralela za razvoj “bacati, valjati” → “motka” (isto: 73). Autorka zatim detaljnije obrazlaže svoju hipotezu:”Preduslov ovakvom izvođenju pruža praksa da se repertoar značenja reliktne imenice *kotъ III rekonstruiše i inventariše na osnovu bogate semantike njene deminutivne izvedenice *kotьcь “staja; pregrada u štali (za mladunce); zagrada u reci za lov ribe; kućica za ptice … plot oko sena; korpa, košara; vrša itd., koja je za to pogodna pošto ima praktično sveslovenski areal (…) U sliku o postverbalu uklapa se činjenica da psl. *kotъ III zapravo ima mocioni parnjak **kota f (…), koji se dâ rekonstruisati prema srp. dijal. kota “kotarica” Šumadija (RSA) i rus. dijal. кота „vrša“ (SRNG 15: 101). Ova poslednja značenja verovatno su primarna za još jedan femininum, psl. koty, –ъve. I najzad, kao najvredniji naše pažnje, tu je još jedan pandan postverbalnom obliku *kotъ V, prost postverbal sa korenskim vokalizmom –a- koji se suponira na osnovu srp. dijal. kat „motka, grana u ogradi, vrljika“ (Mlava, Pocerina), „klin“ (Levač), a od koga su nastali i neki derivati, npr. s.-h. kàtar, kàtarka, katàrina itd. Polazeći od toga da je pomak značenja „motka“ → „građevina od motki (ograda, zagrada u reci, streha, staja itd.)“ regularan, kao pandan ovde predloženom nizu koji čine srp. kat „vrljika“/ruski кот „sprava za izvlačenje predmeta sa dna reke“: rus. кот „zagrada u reci“/коты pl. „id“  (ili čak u jednom istom govoru srp. dijal. kòtac „veliki kolac“: kòtac „tor; plot) može se uzeti npr. rus. жерд „motka, prut“/s.-h. dijal. grad „deo žrvnja na vetrenjači“: grad „ograda“/srp. dijal. gradina „plot“, „zagrada u reci za lov ribe“. Preostaje još da se razmotri realnost izvođenja nominalnog značenja „motka, oblica, vrljika“ iz verbalnog značenja „valjati, bacati i sl.“. Za taj semantički aspekt paralele pružaju npr. srp. mesti, metem „bacati; vejati itd.“ (< *mesti, *metǫ “iacere”) : srp. mȍtka “palica”; prut” (< jsl. *motъka < jsl. *motъ “id.”) ili rus. вáлить „rušiti, bacati“/валять „valjati, kotrljati“: rus. вал „poluga, vreteno; vratilo“, takođe rus. завáл „motka za zatvaranje vrata“, verovatno i srp. vrljati/vrljiti „bacati, baciti“: vrljika „oblica“, pavrlj „okresak, komad štapa“. Tako se nameće zaključak da je psl. *kotъ, tj. srp. kot kao danas praktično reliktna imenica, moglo biti postverbal glagola *kotiti, prvobitno kao nomen acti u značenju “bacanje, obaranje itd.”, a zatim nomen instrumenti “ono što se baca, obara, valja (zabada)” (Vlajić-Popović 2007: 73-75).

 Na osnovu svega rečenog, možemo sa velikim stepenom vjerovatnoće konstatovati da korijen kot– pripada slavenskom leksikonu, slavenskoj leksičkoj masi. Sada nam se valja pozabaviti tvorbenim aspektom koji je, po nama, dodatni dokaz u prilog teze da je toponim Kotor slovenskog postanja. Kotor je nastalo dodavanjem formanta –or (formanta za koji, podsjetimo se, i Skok tvrdi da je sufiks) na tvorbenu osnovu kot-. Ne može, naravno, biti ni govora o tome da se radi o sufiksu –or koji nalazimo u savremenom B/CG/H/S jeziku, sufiksu koji je „ (…) u prvom redu latinski agentivni sufiks, čiji su alomorfi –tor, –ātor i –ītor“ (Klajn 2003: 247). U pitanju je praslavenski sufiks –or, pri čijem je izdvajanju u svojstvu morfološke jedinice te vrste polazna tačka bio rekonstruisani praslovenski leksikon. Ovaj metodološki postupak „ (…) enables us to distinguish between those patterns of word-formation that can be attributed to Proto-Slavic, from those that became productive in individual Slavic languages, often by parallel development. Thus it can be shown that some nominal suffixes, which are quite common in some languages, cannot be posited for Proto-Slavic, because they are not found in the reconstructed etyma. Moreover, this approach makes it possible to distinguish between the inherited meanings associated with particular suffixes from those meanings that developed in the separate histories of individual Slavic languages“ (Matasović 2014: 16-17). U skladu sa pomenutim Matasovićevim postavkama, možemo konstatovati da sufiks *-orъ < *-ara– (i *-arъ < āra-) spada u skupinu sufiksa koji se mogu vezati za period trajanja praslavenskog jezika i da reflektuje tvorbeni model koji je postojao u praslavenskom jeziku. Matasović o sufiksu –orъ kaže sljedeće:“This is a rare suffix, found in only a handful of items, parallel to *-erъ, *-era” (Matasović 2014: 154). Zatim navodi primjere leksema tvorene ovim sufiksom:“PSl. gòvor ‘talk’ (OCS govorъ, Russ. góvor, Croat. gȍvōr, ESSJa VII: 76-7. The root is *gowH– > Gr. góos ‘weeping’, Skr. jógove ‘call, invoke’, OHG gi-kewen ‘call’, IEW 403.; PSl. *stoborъ „pole, pillar“ (ORuss. coll. stoborije ‘a row of pillars’, Croat. arch. stȍbōr ‘courtyard’, Vasmer III: 16), identical to Lith. sta᷉baras ‘dry wooden pole’ (a loanword from Slavic?). From the same root as Goth. stafs ‘stick’; Croat. dial. smogor ‘splinter’, Pol. dial. smogorz „turf“ may go back to *smogorjь, with the suffix *-orjь added to the root *smag-, in ablaut with *smęg– found in ORuss. osmęgnuti ‘blacken’, cf also ORuss. smaga ‘fire’, Lith. smógos ‘thirst, dryness’ (Kurkina 1992: 73). In Croat. dial. (Kajk.) smògur ‘pine tree’ we may have the suffix *-urъ. The lengthened grade *-arъ (-arь) < *-ār(j)a– is found in PSl. *komarъ, *komarь (CSl. komarъ, komarь , Slov. komár, Gen.sg. komárja, Russ. komár, Cz. komár, ESSJa X: 169), from the root *kem-/*kom– (OPr. camus ‘bumble bee’, Lith. kama᷉nè ‘wild bee’, Germ. Hummel ‘bumble bee’, IEW 556). It also appears to be attested in PSl. *košarъ, *košara ‘sheep-fold, basket’ (Russ. dial. košára, Cz. košár ‘enclosure’, Croat. kòšara ‘basket’, ESSJa XI: 183-186), which is clearly derived from *košь ‘basket’ (OCS košь, Croat. kȍš, Pol. kosz etc.)“ (Matasović 2014: 154-155).

Mislimo da se ovim leksemima izvedenim sufiksom –or može pridružiti i leksem logor u njegovom primarnom značenju “uređeno mjesto u prirodi na kojemu privremeno borave istraživači, planinari, vojnici i dr.” (VRHSJ 2015: 672). Držimo da tumačenje da je logor “posuđeno iz aust.-bav. dijalekta (usp. njem. Lager) < stvnj. Legar, što je izvedeno od pgerm. *legja ‘ležati’ < *legʰ “ (ERHJ 2016: 562) neadekvatno i da se logor bez problema može izvesti slavenskim leksičko-gramatičkim sredstvima: dodavanjem praslavenskog sufiksa –or na tvorbenu osnovu koju čini slavenski leksem-korijen log– “ležaj, legalo”. Bukvalni smisao leksema logor bio bi, dakle, “mjesto, prostor za ležanje” od čega je samo jedan semantički korak do denotata “uređeno mjesto u prirodi na kojem privremeno boravi određena skupina ljudi”.

Kotor foto Boka News

Smatramo da je po istom tvorbenom modelu kao i leksemi govor, stobor, logor itd.- dodavanjem sufiksa –or na tvorbenu osnovu različitog tipa- nastao i leksem-toponim Kotor. Konkretno: na korijen kot– za koji u istorijskojezičnoj fazi kad nastaje toponim Kotor moramo pretpostaviti denotat što ga J.Vlajić-Popović u njenom ovdje citiranom radu nominira kao kotъ V : “kolac, motka, brvno”, i koji je postverbal od glagola *kotiti “bacati, valjati”-  dodaje se sufiks –or. Taj derivat- dakle kotorъ– prvobitno imao bi značenje koje aproksimativno možemo odrediti kao “prostor ograđen/zagrađen motkama/kolčevima/brvnima”. Upravo pomenuto značenje: “prostor ograđen/zagrađen motkama/kolčevima/brvnima; ograđeno mjesto” moglo je vremenom, kako se navodi i u pomenutoj Mayer-Čačeovoj hipotezi, semantički evoluirati u “utvrda”. I zemljopisni položaj Kotora- brdska zaleđina kojoj, za formiranje utvrde, treba dodati samo bočne pregrade-  ide u prilog ovoj hipotezi. Korijen kot-, sa nekim drugim sufiksima, dao je, u  istoriji štokavštine, niz leksema čiji su denotati različite vrste ograđenih prostora: ćelija/mala soba, staja (za svinje), drvena pregrada za koze ili ovce, pregrada u štali za mladunce, zagrada u rijeci za lov ribe, teritorija, srez (kotar) itd. Sve ukazuje na to da je semantički transfer “kolac, motka” → “ograda” → “prostor unutar ograde” bio odlučujući za formiranje prvobitnog smisla toponima Kotor, koji bismo , kako smo već naglasili, mogli formulisati odrednicom “prostor omeđen ogradom od motki/kolaca”.

Hipotezu da je Kotor moglo nastati od korijena kot– dodavanjem na isti sufiksa –or na izvjestan (indirektan) način potvrđuje i jedan istorijski podatak koji iznosi Čače (a mi smo ga pomenuli ranije u radu). Čače, naime, navodi da se slavenski lik Kotorъ pojavljuje od XIII stoljeća. To znači da je taj glasovni lik morao postojati makar stoljeće- ili čak i dva, tri stoljeća- prije nego što se prvi put pojavio u pisanim vrelima, a to je vrijeme kad su Slaveni već uveliko bili prisutni i živjeli na teritoriji današnjih Kotora i Boke Kotorske. To je istovremeno i period u kojem iz povijesnih izvora nestaje grad Akruvij, koji je od vremena antike postojao na području današnjeg Kotora.

Ostaje nejasno kako dovesti u vezu naše tumačenje porijekla i smisla toponima Kotor sa nazivom Dekátera, koji bilježi Konstantin Porfirogenet. Moguće tumačenje bilo bi da je vizantijski car slavenski naziv Kotorъ protumačio pučkoetimološki (što je i danas čest slučaj u svim jezicima svijeta). Od nekih daljih zaključaka u ovom pravcu- već samim tim što se radi o vremenu od prije više od hiljadu godina- ipak se bolje suzdržati.

Ako je naše tumačenje porijekla i smisla toponima Kotor tačno, onda ono na neki način ukazuje i zašto, npr., jedan tako eminentan etimolog kakav je bio Petar Skok nije uspio doći do rješenja istog. Jer, na području kao što je Boka Kotorska- području koje je bilo naseljeno davno prije dolaska Slavena u ove krajeve- za nominiranje grada koji je uveliko postojao (štoviše svakako imao značajnu ulogu) već u antici prije bi se očekivao neki grčki, latinski ili ilirski korijen u osnovi. (To je na pogrešan trag- kad je jezično lociranje signansa korijena koji je u osnovi naziva za proučavani bokeljski grad- navelo, po našem mišljenju, i Antuna Mayera i Slobodana Čačea). Rezimirajući, ostaje nam da se načelno složimo sa- unekoliko modificiranom- u ovom radu iznesenom metodološkom tvrdnjom Jasmine Vlajić-Popović: ako porijeklo i smisao nekog leksema- u ovom slučaju toponima Kotor– plauzibilno možemo naći u slavenskom sistemu, slavenskom leksičko-morfološkom rezervoaru, nema potrebe po svaku cijenu posezati za traženjem istih u drugim jezicima. Čak ni onda kada se istraživaču čini- a to je, zbog pomenutih povijesnih okolnosti, definitivno slučaj sa Kotorom– da se rješenje porijekla i smisla istraživanog toponima nužno i neizostavno mora tražiti i naći u jezičnim slojevima starijim od pra(južno)slavenskog.

LITERATURA:

  1. Čače, Slobodan. 1998. Promjene u naseobinskom sustavu kasnorimske Dalmacije. Folia onomastica Croatica 7. Zagreb: HAZU
  2. Čulić, Gracijela. 2009. Ime- znak života. Kotor: Pomorski muzej Crne Gore
  3. Этимологический словарь славянских языков, выпуск 11. Москва: Издательство „Наука“
  4. Katičić, Radoslav. 1976. Ancient Languages of the Balkan, vol. I. Hague, Paris: Mouton
  5. Klajn, Ivan. 2003. Tvorba reči u savremenom srpskom jeziku, II. Beograd, Novi Sad: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Matica srpska, Institut za srpski jezik SANU
  6. Matasović, Ranko; Pronk, Tijmen; Ivšić, Dubravka; Brozović Rončević, Dunja. 2016. Etimološki rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
  7. Matasović, Ranko. 2014. Slavic Nominal Word-Formation. Heidelberg: Universitätverlag Winter
  8. Skok, Petar. 1972. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, vol. II. Zagreb: JAZU
  9. Veliki rječnik hrvatskoga standardnog jezika. 2015. Zagreb: Školska knjiga
  10. Vlajić-Popović, Jasmina. 2007. *kotiti/*katati i *kotъ/*katъ- tragovi – -a- vokalizma na slovenskom jugu. Zbornik “Slovenska etimologija danas”. Beograd: Institut za srpski jezik SANU

Najčitanije