22 C
Kotor

Slušaj online radio

Promovisana Historija pomorstva Crne Gore prof.dr Antuna Sbutege

“Prikazati 2,5 milenija razvoja pomorstva, uz unošenje obilje podataka i znalački korištene literature, bio je zahtjevan zadatak  za čije uspješno riješavanje je bila sposobna osoba smo iskonski vezana sa  morem kroz dugu porodičnu i zavičajnu tradiciju, ali istovremeno i osoba naoružana eruditskim i enciklepidijskim poznavanjem više naučnih oblasti… Ova knjiga predstavlja najznačajniji naučni prilog izučavanju i popularisanju naše bogate pomorske prošlosti” – poručio je mr Jovan Martinović, na promociji knjige „„Historija pomorstva Crne Gore u kontekstu jadranskog, mediteranskog i svjetskog pomorstva“ autora prof. dr Antuna Sbutege koja je održana u četvrtak u Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru.

Brojne posjetioce i zvanice pozdravio je u ime domaćina, Andro Radulović direktor Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor, koji je istakao da je izdavanjem knjige „Historija pomorstva Crne Gore“ još jednom potvrđena činjenica da su Boka Kotorska i Crna Gora nepresušno izvorište za proučavanje istorije i kulture naroda koji su je stvarali.

„Nadam se da će knjiga poslužiti kao veliki motiv i putokaz za još intezivnije i obimnije poduhvate sa ciljem proučavanja naše prošlosti“ – kazao je Radulović.

„Ne znam koliko sam je pisao, nije bilo kratko, reći ću vam da bibliografija ima 750 jedinica i oko 1140 fusnota… Ova knjiga plod je čitavog mog života, od kada sam u najranijem djetinstvu ušao uša svijet pomorstva, okružen pomorcima, istoričarima, dokumentima, tehničkim djelima i predmetima koji svjedoče pomorsku historiju“ – kazao je vidno zadovoljan Sbutega.

Ova knjiga nije enciklopedija, niti imam pretenzija da ovom knjigom u potpunosti elaboriram ovu temu, ona je samo prva da bi postakako druge autore da pišu na ovu temu, poručio je autor.

„Povjest našeg pomorstva je tako duga i bogata događajima, interesantnim ličnostima da je bilo vrlo teško i zahtjevno sažeti u jednoj knjizi zbog čega sam morao mnogo toga izostaviti. Glavni, intimni motiv, da napišem ovu knjigu je osjećaj duga prema članovima moje obitelji koji se više od 400 godina bave pomorstvom, kojima sam posvetio ovu knjigu, ali ne samo njima već i prema svim pomorcima u toku povjesti ovog kraja i brojnim hristoričarima pomorstva, prethodnih generacija kojima dugujem svoja životna usmjerenja, kulturu znanja i identitet. Ona je napisana iz osjećaja duga prema sadašnjim i budućim generacijama, kao pokušaj da se na njih prenese bar dio tih znanja i vrijednosti. Bio je to komplikovan i dug posao ali je bila uzbudljiva intelektualna avantura“ – kazao je između ostalog Sbutega.

Historija pomorstva Crne Gore – Antun Sbutega foto Boka News

On je kroz istorijski prikaz, razvoja pomorstva u Crnoj Gori, apostorfirao da je primorije i danas najrazvijeniji dio Crne Gore, gdje su u toku najznačajnije strane investicije.

„I sada Crna Gora diše preko svoje obale iako nije toga uvjek svijesna. U Crnoj Gori ima najmanje 6.000 aktivih pomoraca, po čemu je na broj stanovnika na prvom mjestu u svijetu, od kojih više od 95 posto plovi na stranim kompanijama, čiji se prihod procjenjuje na preko 200 miliona eura, i to je najveći prihod koji Crna Gora ostvaruje. Prihod od turizma u Crnoj Gori se očekuje od milijardu eura, ali to je ukupan prihod, od čega je čisti profit od turizma između 100 i 150 miliona, a u ovih pomorskih 200 miliona nema nikakvih troškova. I pored škola, više centara za obuku pomoraca Crna Gora nema jasnu i dugoročnu pomorsku politiku.

Najvažniji cilj ove knjige je da ne samo da proširi svijest o začaju historije pomorstva, već da potakne institucije države i društva, pomorce da kreiraju razvojnu politiku bez koje se ne može efikasno razvijati pomorstvo i valorizovati primorski položaj države, koja je još jednom naglašavam, njena najvažnija privredna grana“ – poručio je Sbutega.

Izdavanje ovog kapitalnog djela realizovano je zahvaljujući podršci Ministarstva kulture Crne Gore, Pomorskog muzej Crne Gore Kotor i Bokeljske mornarice.

Prof.dr Antun Sbutega je univerzitetski profesor u Crnoj Gori i Italiji, član Reda malteških vitezova i bivši ambasador Crne Gore pri Svetoj stolici u Vatikanu, Admiral Bokeljske mornarice od 16. juna 2016. Napisao je više knjiga.

Jovan Martinović: “Historija pomorstva Crne Gore u kontekstu jadranskog, mediteranskog i svjetskog pomorstva“ obrađuje ulogu pomorstva kao bitnog faktora u razvoju naše civilizacije

Historija pomorstva Crne Gore – foto Boka News

U ovoj knjizi kompoziciono su poglavlja ustrojena po hronološkom redoslijedu od najstarijih do nedavnih faza razvoja pomorstva a unutar svakog poglavlja sprovođeno je dolijedno fokusiranje pažnje sa širokog područija na Mediteranu i Jadranskom moru pa preko Crnogorskog primorija do usmijeravanja na konkretno područije Boke Kotorske kao jednog od prioriteta u izučavanju ukupne materije.

U poglavlju o razvoju pomorstva u Starom vijeku obrađeni su počeci pomorskog prometa na obali Mediterana i razvoj pomorstva na Jadranu u Starom Rimu, pa preko period ranog Srednjeg vijeka, od V – XI stoljeća te kasnog Srednjeg vijeka od XI – XV stoljeća formiranja države Duklje, perioda kada Venecija postepeno preuzima sve gradove na primoriju.  Krajem XV stoljeća Turci zauzimaju Herceg Novi i Risan.

Pred kraj XVI stolječa odigrala se pomorska bitka kod Lepanta nakon koje su uprkos porazu Turci osvojili južne gradove Bar i Ulcinj.

Tokom XVII stoljeća nastavljaju se borbe protiv Turaka i afričkih gusara, koji su napadali na pomorski i trgovački promet na Jadranu, što je izazvalo konačni izgon Turaka iz Heceg Novog i Risna, te omogućilo nesmetani razvoj pomorstva i svih naselja oko zaliva, razvoj pomorskog školstva kulture i obrazovanja…

Kraj XVIII stoljeća predstavlja vrhunac zlatnog brodarstva na jedra. U XIX stoljeću  dolazi do prvog velikog udara na pomorstvo ovog područija u vrijeme Napoleonovih ratova kada je trgovačka flota bila destkovana. Tokom daljeg razvoja pomorstvo Boke se oporavlja ali krajem tog perioda jedrenjaci nestaju uslijed konkurecije savremenijih i sigrnijih parabroda, tako da je početkom XX vijeka ugašeno pomorstvo na jedra.

Između dva svijetska rata pomorsto u svijetu je doživjelo procat ali se u Boki sporo razvijalo. U knjizi je iscrpno obrađen poslijeratni razvoj pomorstva u svijetu na Mediteranu i Jadranu, pri čemu je obrađen period pomorstva u periodu socijalističke Jugoslavije, u kojem su pomarske kompanije iz Crne Gore igrale značajnu ulogu. U posljednjem poglavlju obrađena je kriza i nestanak pomorskih kompanija od 1991 – 1996. godine kao i pokušaj obnove trgovačke flote u nezavisnoj Crnoj Gori od 2006. do 2016.godine.

Najčitanije