12.4 C
Kotor

Slušaj online radio

Tužilaštvo „opralo“ Kusovčev nezakoniti kredit, odgovaraće samo Sekulić

Kusovac

Zbog skandala sa dodjelom nezakonitog povoljnog opštinskog stambenog kredita bivšem gradonačelniku Tivta dr Siniši Kusovcu (DPS) krajem decembra 2017.godine, odgovaraće samo predsjednik Stambene komisije, tadašnji odbornik DPS-.a Dejan Sekulović, dok je sam Kusovac izbjegao svako krivično procesuiranje.

Epilog je to pravog „ping-ponga“ koji je sa predmetom „Stambeni kredit gradionačelnika Tivta“ u protekle dvije ipo godine igran u Tužilačkoj organizaciji.

Krivičnu prijava protiv tivatskog gradonačelnika i predsjednika Komisije koja je Kusovcu u decembru 2017. dodijelila stambeni kredit od 52.000 eura za “rješavanje stambenog pitanja kupovinom stana”, od čega će on Opštini u narednih 20 godina u ratama vratiti samo 14.560 eura, podnijeta je Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru u septembru 2019. godine. ODT je taj predmet odmah, budući da su njegovi akteri bili javni funkcioneri, dostavilo Specijalnom državnom tužilaštvu koje je pokrenulo izviđaj, i nakon šest mjeseci izviđanja, početkom aprila 2020. odlučilo da odbaci prijavu, a zbog navodnog nedostatka dokaza.

Građani koji su podnijeli prijavu smatrali su da je Kusovac zloupotrijebio službeni položaj da stekne protivpravnu imovinsku korist i od Opštine na čijem je tada bio čelu, dobije stambeni kredit pod povoljnim uslovima. Kusovac i odbornik DPS-a Dejan Sekulić kao predsednik “Komisije za rješavanje stambenih potreba lica koja bira ili imenuje Skupština opštine i predsjednik Opštine i drugih lica čiji je rad od posebnog interesa za opštinu”, su se u prijavi našli zbog osnovane sumnje da su izvršili krivična djela zloupotreba službenog položaja, a što je rezultiralo time da bivši gradionačenik stekne protivpravnu imovinksu korist u visini od 37.440 eura.

SDT je međutim u aprilu prošle godine odbacilo prijavu protiv Kusovca i Sekulića za krivično djelo zluupotrebe slupbenog položaja “i bilo koje drugo kriviklno djelo za koje je nadelženo SDT”. Uslijedila je žalba podnosioca prijave Vrhovnom državnom tužilaštvu, ali je VDT na čijem je čelu u to vrijme hp bio Ivica Stanković, 23.aprila prošle godine, samo devet dana nakon prijema žalbe, nju odbacilo i potvridlo odluku SDT-a o nepreduzimanju krivičnog gonjenja bivšeg gradobnačenika Tivta za zloupotrebu slušbenog položaja. SDT je tada ipak, ostavio mogućnost da ODT Kotor kao stvarno nadležnom, da u budućnosti možda procesuira Sekuliča zbog drugog krivičnog djela – nesavjestan rad u službi.

“Nakon uvida u spise SDT u Podgirici, nalazim da je predmetno rješenje o odbačaju krivične prijave protiv prijavljenih S.K. i D.S. u odnosu na krivično djelo zloupotreba službenog položaja… pravilno i zakonito, te da su navodi pritužbe neosnovani.“, piše u dopisu koje je aprila  podnosiocima tužbe poslao državni tužilac u VDT-u Dražen Burić. On je u međuvremenu, nakon penzuionisanja Stankovića, kao v.d. vrhovnog državnog tužioca, postao prvi čovjek cijele Tužilačke orgabnizacije.

U međuvremenu, slučaj “Stambeni kredit gradonačelnika Tivta” ponovno se našao u radu prerd Osnovnim državnim tužilaštvom u Kotoru koje je razmatralo da li u radnjama Kusovca, Sekulića te optinskih činovnika E.M, J.J. i G.N. ima da ima osnova za procesuiranje za učinjeno drugi krivično djelo – nesavjestan rad u službi.

Međutim, ni nakon još godinu i osam mjeseci izviđaja, ni ODT u Kotoru nije našlo osnova za sumnu da su Kusovac, E,M, J.J. I G.N. počinili krivično dkjelo “nesavjestan rad u službi niti bilo kmjoje drugo krivično djelo za koje se gonjenje preduzimja po službenoj dužnosti”.

Postupajuli tužilac Jovanka Čiznović ipak, smatra da se u radnjama Sekulića ima osnova za njegovo procesuiranje, tako da je protiv bivšeg odbornika DPS i predsjednika “Komisije za rješavanje stambenih potreba lica koja bira ili imenuje Skupština opštine i predsjednik Opštine i drugih lica čiji je rad od posebnog interesa za opštinu”, ODT prije desetak dana, podnijelo optužni predlog zbog sumnje da je Sekulić počinio krivično djelo nesavjestan rad u službi.

“Dana 30.12.2017., donijeta je “Odluka o dodijeli kredita za rješavanje stambenih potreba u iznjsu od 52.000 eura Siniši Kusovcu, koja je potidsana samo od predsjednika Komisije Dejana Sekulića. U radnjama prijavljenih E.M, J.J. i G.N. nema bitnih elemenata predmetnog, niti drugog krivičnog djela koje se goni po službenoj dušžnosti. Nesporno je utvrđeno da oni nisu bili članovi komisije čiji je predsjenik bio Dejan Sekulić, koji je po svim priloženim dokazima, sam sproveo postupak, donio i potpisao odluku o dodjeli stambenog kredita Kusovac Siniši, što ide u prilog zaključku da prijavljeni  nisu kršenjem zakona nesavjesno postupali u vršenju službe, niti je uslijed toga nastupila teža povreda prava ili imovinska šteta za bilo koga. Iz svih priloženih dokaza  se utvrđuje da stambena komisija nikada nije formirana, da lanovi komnisjje koji su navedeni u odluci nisu učestvovali u donošenju sporne odluke, iz kojih razloga je odlučeno kao u dispozitivu.”- pipe u obrazloženju odluke ODT Kotor o odbacivanju prijave protiv Kusovca, E.M. J.J. i G.N, odnosno o procesuiranju Sekulića. Nije objašnjeno kako je ODT došao do zaključka da “nije nastupila teža povreda prava ili imovinska šteta za bilo koga” kada je Komsija kojoj je predsjedavao Sekulića, a za koju je i samo ODT konstatrovalo da “nikada nije formirana”, u decembru 2017. Kusovcu kao tadašnjem potpredsjendiku Opštine iz budžeta lokalne uprave dala kredit od 52.000 eura, a tadašnjoj predsjednici Opštine dr Snežani Matijević stambeni kredit od preko 33.600 eura. Od toga će njih dvoje u narednih 20 i 10 giodina u gradsku kasuvratiti samo ukupno 21.295 eura, što znači da je Opština Tivat ipak u ovome pretrpjela štetu od preko 64.000 eura.

KREDIT DOBIO DA KUPI SOPSTVENI STAN U NELEGALNOJ ZGRADI, SDT-U NIŠTA SPORNO

Kusovac je kredit dobio za kupovinu stana jer je Komisiji priložio izjavu i uvjerenje da ni on, ni supruga Ljiljana, na svoje ime nemaju upisanu stambenu nekretninu u svojini ili susvojini, a da je 29.decembra 2017.-istog dana kada je i konkurisao za kredit, sklopio predugovor sa tivatskom firmom „Sacommerc“ o kupovini stana koji je u gradnji, na parceli 669/4 KO Tivat. Stan je površine 80 kvadrata, a njegova cijena je 52 hiljade eura sa PDV-om.

Zanimljivo je međutim da je Kusovac u dokumnetaciji koju je priložio Komisiji 29.decembra, predao i dva ugovora koja su tog dana sa razmakom od pola sata, na istom mjestu i pred istim notarom Danilom Jovanovićem iz Tivta, sklopljeni za dva različita pravna posla. Prvi ugovor odnosi se na zajedničku izgradnju statambene zgrade na katastarskoj parceli 669/4 KO Tivat između njenog vlasninka, Tivćanina Branka Zarubice i investitora, kompanije „Samcommerc“, a po građevinskoj dozvoli za zgradu spratnosti P+1+Pk koju je za tu Zarubica za tu parcelu dobio još 2004. Drugi ugovor sklopljen je u isto vrijeme između „Samcommerca“ kao prodavca i potpredsjednika Opštine Siniše Kuosvca kao kupca, o kupovini stana „koji se gradi na parceli 669/4 KO Tivat“,  površine 80 kvadrata, po cijeni od 52 hiljade eura. Interesantno je međutim, da se na toj parceli u momentu sklapanja ova dva ugovora nije gradila nikakva zgrada, jer je na njoj „Samcommerc“ još 2007. podigao novu četvoroetažnu stambenu zgradu, mimo građevinske dizvole koju je Zarubici 2004. izdala Opština Tivat. Kusovac je u toj nelegalnoj stambenoj zgradi, prema svojim imovinskim kartonima, sa suprugom Ljiljanom, bio vlansnik dva stana – jednog od 80 kvadrata kojeg navodno sada „kupuje u izgradnji“, i drugog od 25 kvadrata. Supružnici Kusovac su ova dva stana, uz treći površine površine 74 kvadrata u lamelama u centru Tivta, prijavljivali u imovinskim kartonima javnog funkcionera Siniše Kusovca za period od 2007. do zaključno sa 2014. godinom.

Stanovi u nelegalnog zgradi u Pod Kuku na Zarubicinoj parceli, kao i onaj u lamelama, međutim „nestali“ su iz Kusovčevih imovinskih kartona za 2015 -2017., a u međuvremenu on nije prijavljivao nikakve primjene u imovini veće od 5.000 eura što bi morao učiniti za slučaj da je prodao te nekretnine i konvertovao ih u novac. SDT međutim, nije našlo ništa sporno u u svim ovim radnjama Kusovca da iz Opštine čiji je tada bio potpredsjednik, „izvuče“ poklonjeni stambeni kredit kako bi sebi „riješio stambeno pitanje“, i to na osnovu kupovine stana u nelegalnoj zgradi u kome je on živio već deset godina i ranije ga je godinama prijavljivao kao svoje vlansištvo.

ODT: KUSOVAC NIJE NESAVJESNO RADIO KADA JE PRILOŽIO FIKTIVNU DOKUMENTACIJU

Zanimljivo je da se u obrazloženju ODT Kotor o odbacivanju krivične prijave za nesavjestan rad u službi protiv Kusovca i troje opštinjskih činovnika,  navodi i da ke Komijija kojom je prerdsjedavao Sekulić “trebala prvjeriti validnost tražene dokumentacije koju je podnio Kusovac”, tražeći optinksi stambeni kredit, te se podsjeća na odredbe opštinske “Odluke o riješavanju stambenih potreba  lica koja bira ili imenuje Skupština opštine i predsjednik Opštine i drugih lica čiji je rad od posebnog interesa za opštinu”, koje ne dozvojavaju dodjelu ovih ultrapovoljnih i u najvećoj mjeri poklonjenih kredita, funkcionerima kojima je Opština već ranije na bilo koji način rješila stambeno pitanje.

Kusovac je naiume, u aplikaciji koju je decembra 2017. za kredit podnio Sekuliću, prikrio podatak da mu je Opština Tivat već jednom ranije – 1999. godine riješila stambeno pitanje dodjeljujući mu, kao tadašnjem šefu tivatske ekspoziture Direkcije javnih prihoda Crne Gore, plac na Seljanovu za izgradnju porodične kuće. Sekulić nije istražio ni gdje su i kako nestala čak tri stana koje je u međuvremenu do prije nekoliko godina, na sebe i svoju suprugu, imao i uredno kao svoje vlasništvo prijavljivao Kusovac koji se decembra 2017.  pred Sekulićevom komisijom pojavio kao zvanično “beskućnik“ što traži kredit za krov nad glavom.

“Kako je Kusovac podnio traženu dokumentaciju čiju validnost je trebala provjeriti stambena komisja, pri čemu je Specijalno državno tužilaštvo protiv njega već odbacilo krivičnu prijavu za djelo iz svoje nadležosti (čl. 416 KZ – zloupotreba službenog položaja), to u njegovim radnjama nema elemenata ni krivičnog djela nesavjesttan rad u službi iz člana 417 stav 2 u vezi stava 1 Krivilnog zakonika, budući da nije kršenjem zakona nesavjesno postupao u vršenju službe kada je na raspisani oglas piložio traženu dokumnetaciju.”- špiše u odluci tušteljke Jovanke Čizmović.

Izvor:S.L.
Baner Luštica bay 330x250

Najčitanije