23.4 C
Kotor

Slušaj online radio

U TO H. Novi očekuju donošenje odluke kojom bi uži članovi porodice vlasnika nekretnine bili oslobođeni plaćanja boravišne takse

Herceg Novi – Foto konobakruso.me

Usljed velikog broja upita, žalbi, nedoumica i misinterpretiranja odluke TO Herceg Novi u vezi sa naplatom boravišne takse za vlasnike nekretnina u Herceg Novom i njihovih članova porodice, pojavila se potreba za dodatnim saopštenjem i pojašnjenjem situacije.

Naime, svi gosti Herceg Novog, dužni su da u roku od 24 sata od trenutka prelaska državne granice, prijave svoj boravak, a u roku od 15 dana od prijave gosta, stanodavac je dužan uplatiti boravišnu taksu, naplaćenu od gosta onako kako je to propisano Zakonom o boravišnoj taksi.

Zakon o boravišnoj taksi, koji je donijet 2015.godine, u članu 3 predvidio je sve slučajeve na osnovu kojih se domaća i strana fizička lica koja borave u Herceg Novom oslobađaju od obaveze plaćanja boravišne takse, uz podnošenje odgovarajućeg dokaza o ispunjavanju uslova za oslobađanje. Među taksativno nabrojanim slučajevima oslobađanja, zakon nije predvidio oslobađanje vlasnika objekta (bilo primarnog, bilo sekundarnog), niti njegovu porodicu i bliže i dalje srodnike od obaveze plaćanja boravišne takse. Iako je zakon u istom članu dao mogućnost

Opštini da svojim propisom odredi i druga lica koja su oslobođena od obaveze plaćanja boravišne takse, Opština Herceg Novi, od dana stupanja na snagu ovog zakona pa do danas, nije donijela propis kojim bi oslobodila porodicu i druge srodnike vlasnika objekta od plaćanja boravišne takse, posebno s obzirom na činjenicu da vlasnici sekundarnih objekata plaćaju i turističku taksu, pa bi svako dodatno oporezivanje njega i njegove porodice predstavljalo dodatan i nepravedan namet, kojim se jedno lice dovodi u neravnopravan položaj u odnosu na vlasnike primarnih objekata kojise bave pružanjem usluga smještaja.

Kako bi ublažila negativne efekte nedorečenih zakonskih odredbi, Turistička organizacija Herceg Novi je od dana stupanja na snagu ovog zakona primijenjivala nepisano pravilo na osnovu kojeg je oslobađala od plaćanja boravišne takse članove familije, uprkos tome što to nikada nije bilo jasno definisano ni propisom ni u praksi, a što je sa druge strane otvaralo mogućnosti za različite zloupotrebe.

Dakle, pojavila se potreba za jasnim određivanjem lica, odnosno članova porodice, koji treba da budu oslobođeni plaćanja boravišne takse. Turistička organizacija Herceg Novog čvrsto stoji pri stavu da je od izuzetne važnosti za grad, za destinaciju, za podneblje koje slovi kao turistička sredina, na kraju i za samu državu, da sedonese propis na osnovu kojeg članovi uže porodice vlasnika nekretnine: bračni i vanbračnisupružnici, djeca, unučad, roditelji, usvojioci, staratelji, braća i sestre, neće plaćati boravišnu taksu.

Imajući u vidu sve izrečeno, TOHN nema ingerencije u vezi paušalnog i selektivnog primjenjivanja zakona koji je takav kakav jeste, niti ima mogućnosti da donosi odluke koje su van sfere njenih ovlašćenja.

Zbog navedenog, Turistička organizacija Herceg Novi, sačinjavanjem predloga Odluke o
izmjeni Odluke o boravišnoj taksi, pokrenula je inicijativu za uređenje ovog, zakonom neregulisanog pitanja, što je, na sveopštu radost zaposlenih u TOHN, svih vlasnika nekretnina u Herceg Novom i njihovih članova porodice, prije svega njihove djece, predsjednik Opštine Herceg Novi prihvatio i predložio usvajanje ovakvog akta.

U vezi sa navedenim, TOHN je obavještena da će dana 25. jula 2022. na redovnoj sjednici
Skupštine opštine Herceg Novi jedna od tačaka biti i razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o boravišnoj taksi, kojom bi se uži članovi porodice vlasnika nekretnine oslobodili od plaćanja iste.

Na sastanku održanom dana 21.07.2022.godine u Ministarstvu za ekonomski razvoj i turizam, TOHN je sa direktorom Direktorata za normativne poslove i upravni postupak u turizmu uslaglasila niz odluka i inicijativa, od kojih jedna podrazumijeva i podršku ovog ministarstva u donošenju predmetne Odluke o izmjeni Odluke o boravišnoj taksi, a što u konkretnom podrazumijeva pismenu preporuku ovog ministarstva kabinetu Predsjednika Opštine Herceg Novi i samoj TOHN, kojom se ukazuje na važnost i značaj donošenja ove odluke.

Turistička organizacija Herceg Novog se nada da će odbornici SOHN imati razumijevanja za
ovaj gorući problem i na dobrobit svih izglasati ovu odluku, te samim tim obezbijediti dosljednu primjenu zakona i olakšati funkcionisanje Turističke organizacije Herceg Novi.

Najčitanije