17 C
Kotor

Slušaj online radio

Negativno mišljenje DRI na završni račun budžeta hercegnovske Opštine

Herceg Novi -foto TO HN

Državna revizorska institucija (DRI) dala je negativno mišljenje na finansijsku reviziju Završnog računa budžeta Opštine Herceg Novi za prošlu godinu, kao i na reviziju pravilnosti.

Kolegijum DRI, koji je činio rukovodilac Kolegijuma, Zoran Jelić i vršilac dužnosti predsjednika Senata, Nikola N. Kovačević, uradio je finansijsku i reviziju pravilnosti Završnog računa budžeta Opštine Herceg Novi za prošlu godinu.

“Finansijskom revizijom Završnog računa budžeta Opštine Herceg Novi za prošlu godinu utvrđeno je da su pojedini primici i izdaci iskazani u izvještaju o konsolidovanoj javnoj potrošnji, pogrešno iskazani, što je dovelo do izračunavanja netačnog iznosa suficita”, navodi se u izvještaju.

U izvještaju o konsolidovanoj javnoj potrošnji iskazan je suficit budžeta za prošlu godinu od 1,68 miliona eura, što je 1,29 miliona eura više od budžetskog suficita utvrđenog finansijskom revizijom, u iznosu od 391,21 hiljada eura.

“Revizijom pravilnosti odluke o Završnom računu hercegnovske Opštine utvrđeno je da ona nije u svim aspektima uskladila poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima”, rekli su iz DRI.

Revizijom su utvrđeni slučajevi neusklađenosti sa zakonima o lokalnoj samoupravi, finansiranju lokalne samouprave, budžetu i fiskalnoj odgovornosti, upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, zaštiti i spašavanju, poreskoj administraciji, zaradama u javnom sektoru, državnim službenicima i namještenicima, radu, državnoj imovini, Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština, Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave, kao i Uputstvom o radu trezora lokalne samouprave.

Nadležni Kolegijum DRI utvrdio je da obim i karakter utvrđenih nepravilnosti i nedostataka kod subjekta revizije nalaže da se sa sadržajem izvještaja upozna lokalna Skupština, Vlada i ministarstva finansija i javne uprave, radi preduzimanja mjera na uspostavljanju održivog okvira i odgovornosti u upravljanju javnim finansijama, skupštinski Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, Zajednica opština, kao i Vrhovno državno tužilaštvo, shodno član 3 Protokola o saradnji Vrhovnog državnog tužilaštva i DRI.

Opština Herceg Novi dužna je da u roku od 30 dana dostavi Državnoj revizorskoj instituciji plan aktivnosti za realizaciju izdatih preporuka koji treba da sadrži mjere, nosioce aktivnosti i rokove, kao i da u roku od šest mjeseci dostavi izvještaj o sprovedenim radnjama po izrađenim i dostavljenim preporukama.

Najčitanije