14.7 C
Kotor

Slušaj online radio

Prava stvar, Koalicija Za Tivat svih nas – DPS, SD, SDP, LP: Osnovana sumnja da je u postupku nabavke polovnih vozila za „Komunalno“, predsjednik Opštine Tivat zloupotrijebio položaj i prekoračio službena ovlaštenja

PRAVA STVAR – Tivat – Koalicija

Dok se rukovodstvo Opštine na sve načine trudi da sakrije svoj dvogodišnji nerad i brojne nezakonitosti, pritisnuto snagom argumenata i konkretnih brojki, uporno svu krivicu nastoji da pripiše drugima”- kaže se u današnjem saopštenju koalicije DPS-SD-SDP-LP.

Da bi se uspješno vodio grad, mora se prije svega  preuzeti odgovornost za svoje odluke i djelovati osmišljeno u cilju daljeg razvoja grada i unaprjeđenja uslova života svojih građana. Realizacija ulaganja u protekle 2 godine u infrastrukturu grada i kapitalne projekte, ako ne računamo par trotoara, je katastrofalna. Nažalost, naš grad je dvije godine „zapečaćen“, jer oni koji ga vode ne znaju ni šta, ni kako  treba da se radi.

Ono što im se mora priznati, za dvije godine, specijalizirali su prikrivanje svog „štetnog“ djelovanja na mnogim poljima i doktorirali prebacivanje krivice na druge. A kako to oni, znaveno i zakonito, tajno i organizovano rade, dokumentovano ćemo prikazati građanima Tivta, na primjeru nabavke „mlađih polovnih“ kamiona za d.o.o. „Komunalno“ Tivat.

  1. Odbor povjerenika na II sjednici usvojio je Odluku o budžetu Opštine Tivat za 2022. godinu (Odluka br.03-040/22-43 od 29.03.2022. god). Odlukom o budžetu, ni u tabelarnom ni u tekstualnom dijelu budžeta nije predviđena kupovina nijednog vozila za bilo koje d.o.o. čiji je osnivač Opština. U budžetu Opštine, na kontu transportna sredstva, planiran je trošak od 148.000 €. Kasnije svojom odlukom, predsjednik Opštine, u skladu sa svojom nadležnošću preusmjerio je sa drugog konta još 200.000 € na konto sredstva transporta.

To preusmjerenje suštinski ništa ne znači, ali je vjerovatno napravljeno smišljeno da bi se prikrila kasnija nezakonita nabavka vozila za d.o.o. „Komunalno“. Zakonski, ta sredstva mogu se tošiti samo za budžetske jedinice Opštine, ali ne i za privredna društva – pa ni za d.o.o. “Komunalno“, bez odluke Odbora povjerenika. Dakle, sredstva budžeta Opštine mogla su biti transferisana d.o.o. „Komunalno“ samo u skladu sa Odlukom o budžetu. Odbor povjerenika je potvrdio da nije vršio nijednu izmjenu Odluke o budžetu Opštine Tivat.

  1. Odbor povjerenika na IV sjednici održanoj 18.05.2022. godine usvojio je Odluku o donošenju Programa za obavljanja komunalnih djelatnosti d.o.o. „Komunalno“ Tivat sa Finansijskim planom za 2022. godinu. Finansijski plan koji je odobrio Odbor direktora, što je njegova izvorna zakonska i statutarna nadležnost, ne predviđa nabavku bilo kakvih vozila, niti su za tu namjenu planirana sopstvena ili sredstva osnivača – Opštine. Odbor direktora je potvrdio da, nakon usvajanja, kasnije nije izvršio nijednu izmjenu Finansijskog plana d.o.o. „Komunalno“.
  2. Upravi za javne nabavke d.o.o. „Komunalno“ dostavilo je Plan javnih nabavki 31.01.2022. godine, koji je rađen na osnovu Finansijskog plana kojeg je Odbor direktora utvrdio 10.12.2021. godine, a kasnije kao što smo naveli, usvojio Odbor Povjerenika Opštine Tivat bez ijedne izmjene. Taj prvobitni Plan javnih nabavki je urađen na osnovu realnog Finansijskog plana preduzeća i sadržao je 36 stavki, ukupne vrijednosti 691.650 €. Plan nije sadržao nabavku bilo kakvog vozila.
  1. Novi direktor Vučeta Stanišić, o čijem kontroverznom ustoličenju smo ranije upoznali javnost, nakon stupanja na dužnost tri puta mijenja Plan javnih nabavki. Prva izmjena od 07. marta, sadrži samo sitne izmjene plana. U drugoj izmjeni od  maja prvi put se pojavljuju u planu nabavka dva kamiona za šta je predviđeno 200.000  , i to sredstava Opštine Tivat!?
  • Korišteno specijalno vozilo za odvoz otpada sa nadograđem, vrijednosti 100.000 € sa PDV;
  • Korišteno vozilo kiper sa 2 kontejnera vrijednosti 100.000 € sa PDV.

Inoviranim Planom predviđeno je da se oba kamiona nabave sredstvima Opštine Tivat, a da tome nije predhodila nikakva odluka, jedino nadležnog, Odbora povjerenika.

Nakon treće izmjene, Plan javnih nabavki se povećava na 39 stavki, a ukupna vrijednost nabavki za 300.000 € sa 691.650 na 991.650 €. U planu javnih nabavki navedeno je da tih 300.000 € obezbjeđeno od sredstva Opštine Tivat. Dakle planiran je utrošak 300.000  u  suprotnosti sa Zakonom o privrednim društvima, Odlukom o budžetu Opštine, usvojenim Finansijskim planom preduzeća, jer niti jednu odluku o ovome nije donio jedino nadležni organ – Odbor povjerenika.

Veoma je zanimljivo da se mijenja i vrijednost pojedinačnih stavki nabavki, tako da je za vozilo za odvoz smeća sad planirano 170.000 € umjesto prije 100.000 €, a za nabavku kipera sa 2 kontejnera 130.000 €. Povećanje iznosa nabavki ukazuje na mogućnost prethodnog dogovora nabavke pa su u skladu sa tim „namirivana“ potrebna sredstva. Takođe, iako to u Planu javnih nabavki nije precizirano, kod raspisivanja tendera, jedna stavka nabavke se dijeli na dvije partije pa se nabavljaju 3 umjesto 2 kamiona. Kompletan proces nabavki je veoma interesantan jer sve miriše na klasičan primjer korupcije u javnim nabavkama, ali to ostavljamo nadležnim organima to istraže.

  1. Nakon sprovedenog tendera, direktor Stanišić je sa izabranim ponuđačem JT2 DOO Beograd sklopio ugovore za nabavku dva korištena vozila ukupne vrijednosti 631,90  (128.744,00 €  i 108.887,90 €). Na tender za treći kamion nije bilo ponuda.

Vozila su plaćena na način da je Opština Tivat sa svog računa preko banke, za plaćanje polovnih kamiona, prebacila na račun d.o.o. „Komunalno“  237.631,90 € .

S obzirom da je Odbor povjerenika, potvrdio sljedeće ( posljednja Odluka je Finansijski plan preduzeća):

Nedvosmisleno je jasno da je prilikom nabavke „mlađih polovnih vozila“ prekršeno niz odredbi Zakona o privrednim društvima, Statuta Opštine Tivat, Statuta d.o.o. „Komunalno“ Tivat i Odluke o osnivanju d.o.o. „Komunalno“ Tivat. Takođe, treba imati u vidu da se kupovinom vozila povećao osnovni kapital preduzeća, a shodno članu 275. stav 2. Zakona o privrednim društvima i članu 9 stav 2. Statuta d.o.o. “Komunalno“ Tivat, odluku o povećanju osnovnog kapitala Društva jedino može donijeti osnivač (Skupština Opštine) tj. Odbor povjerenika.

Iz dokumentovanog jasno je da postoji više nego osnovana sumnja da je u postupku nabavke polovnih vozila za d.o.o. „Komunalno“, predsjednik Opštine Tivat zloupotrijebio položaj i prekoračio službena ovlaštenja. Zahtijevamo da Odbor povjerenika Opštine Tivat hitno reaguje i preduzme mjere iz svoje nadležnosti. Takođe, obzirom da se radi o sumnji za krivično dijelo iz nadležnosti SDT, koje se goni po službenoj dužnosti, zahtijevamo njegovo hitno reagovanje. Hitnost se zahtijeva i iz razloga što je Komunalno nedavno raspisalo novi tender za nabavku trećeg polovnog vozila i kako bi se spriječila još veća šteta po Budžet Opštine i građane Tivta.

Prava stvar, Koalicija Za Tivat svih nas – DPS, SD, SDP, LP   

Najčitanije